www.auditorium.art.bg
Аудиториум - издание за университетска култура
ЗА НАС
ЦЕЛИ
КОНТАКТИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ВРЪЗКИ
начало  »   рокпоезия »


Подкрепете Аудиториум


   Новини

17 Октомври 2011
ПО-ЛОШОТО ОТ НАПРАЗНИЯ АПЕЛ Е ЛИПСАТА НА АПЕЛ

Френският институт в България и издателство „Колибри“ представиха световния бестселър „Възмутете се!“ от Стефан Хесел „Възмутете се“, есето, което взриви книжния пазар в десетки държави и предизвика нестихващ обществен от...ДЕПЕШ МОД - СТРАСТНО СЪВРЕМЕННО ПОЗНАНИЕ

Румен Спасов, 14.06.2006 г.

Дяволчето-ангелче от последния албум 21 юни - денят, в който Depeche Mode свещенодействат за пръв път пред 40 хиляди читави зрители на стадион "Локомотив". Доста столичани, още повече българи, а и дошли от съседни страни специално за този концерт, от години живеят и се радват с експресивността на тези артистични търсачи на истини, ловци на сърца, неформални учители. Текстът по-долу е началото на книжовния и дизайнерски проект BGdepeche, целящ представянето на избрани техни текстове на красив български език. А прецизното и раздвижено "изкуство на книгата" на художничката Елица Баръмова с универсалния си език би било подходящо и за билингва, и за издателски подвиг на всеки от световните езици. В края публикуваме превода си на Precious от последния им албум Playing The Angel. Още петдесетина чакат правата...

Depeche Mode - едно от явленията в популярната култура през последните години. Страстни. Интелигентни. Познавателни. Ако някой иска да усети конкретния днешен човек, европееца с целия му аристократичен скепсис, а и човешкото планетарно общество – може да го направи чрез и през Депеш. В

техния свят на естетска игра има съхранено рицарство, споделени и нереализирани (но винаги небанални) любови, изстрадани в болка истини покрай самотиите и отчуждението, провокация към всяка инерция, експеримент – както музикантски, така и в широк артистичен смисъл. Свят на страдание и отчаяние, редувани с необуздан порив и в редки случаи (но пък и за това особено впечатляващи) светли уверености – като безхитростна люлчина яснота. Не само в оформлението на албумите им преобладава черно-бялото на размисъла. Такъв е и студеният постбароков колорит в текстовете им, където съдбовно звучащи истини се редуват с известната цветна баналност на обичайни за попарта изрази и образи. Но в спазена пропорция, съхранена от автентични изстрадвания, ненакърняваща несравнимия с нищо друго оригинален стил. Depeche Mode съхраняват естествената си творческа умелост и чувството си за хумор пред предизвикателствата на електрониката, не се загубват в нея, знаят какви послания имат да споделят и са убедителни в артикулирането им... Като че вечно страстно влюбени и влюбващи, в състояние на дуенде, което е колкото емоционален, толкова и мисловен и критичен дар – уж за малцина, но всъщност така масово увличащ! Вживяващи други човешки души, каращи ги да съпреживяват - независимо дали в самотата на собствената стая или в пространството на многохилядния концерт.

Много вечност - времето, “всичкото време на света” е сред основните им “герои” - и много класичност има в техния технологичен постмодернизъм. Преди стана дума, че рокът е шутът музикант на новите времена – и тях имах предвид в голяма степен, защото те съхраняват най-доброто от непосредствеността на рокендрола, като избягват умело рутината, извървяното някога от други например в посоката на съвършения китарен професионализъм или гласовата изразителност на рокбелкантото. Депеш от години присъстват с неповторим глас, повече минималистичен, отколкото раздвижен, с уникални вокални хармонии като че преподчертани от високоговорител, чрез който изговарят истините си. Включително нелицеприятните, включително неравни като форма, но пък автентични – като несъвършения живот на всеки от милионите им фенове по света. И внушително изразен – чрез забавляваща страховитост в стръмни акордни последования, с непознати преди звукови нюанси, с категорични акцентирания, които търсят и намират най-дълбинната отзивчивост на слушателя… И чрез текстовете, разбира се, в които и многобройните повторения на уж банални думи започват да придобиват друг - вътрешен, възвисяващ, божествен смисъл. Но да не забравяме, че в едно от най-запомнящите се техни парчета бунтът е и срещу самия Господ Бог, като към диаболично същество с болно чувство за хумор. Бунт на един постмодерен, потребителстващ, но не по-малко духовен Йов, който не желае да приеме съдбата си безропотно, без вълнуваща, своя, неповторима следа сред космичния шум. И за да се затвори кръгът, чертаещ обратите на художествеността, в последния им албум Бог (отново) се изписва с главна буква, преоткрит чрез мъките, които си причиняваме с най- близките...
Стилни и странно-обикновени момчета от Острова

Конструктивизмът (от същия род като този на Робинзон Крузо), страстното живеене на вече познатото (един постмодерен Дон Жуан, с апела му да се поставим на негово място), скъпенето и оценяването на духовността по най-високите измерителни скали, резултат от триумфа на протестантската (или англиканска?)етика, психологически обоснован и подплътен с личните успехи на плеяда артисти... индивидуалистично изстрадан евроскептицизъм, който по парадоксален начин те кара да заобичваш все повече дадения ти от съдбата европейски дом, осланянето на собствените автентични усилия, търсенето на нова, изненадваща, дори шокираща изразност – както звукова, така и словесна, и пластична... всичко това са Depeche Mode. Популярно, музикантско, визуално, литературно, духовно явление.

Една от емблемите не само на западната съвременност. Подбуждащи и непостижими като любовта. Отчайващи и вдъхновяващи като истински приятел. Не за един ден.


За визията

Графичното решение на ВGdepeche, цели категорична многопластовост и настоява за многозначност на възприемането. Визията, която предлагам, съдържа в себе си контрапунктното възприятие на нещата и лекотата, с която текстовете на Депеш флиртуват с вечното и злободневното. Посягам към ванитас тематиката с ясно съзнание за екзистенциалната аура на Депеш Мод в нашето технологично настояще. Предметната ванитас (Vanitas - от лат. – кухотата на външното) символика е отражение на еврейската и християнската представа за преходността на отсамното, земното, временното. Директната препратка е към старозаветното „всичко е суета”. Важен и често третиран мотив за изкуството и литературата на Барока е единството на Красота и Упадък - две страни на едно настояще. Като съзнание за присъствието на смъртта в недрата на врящо пълнокръвния, постоянно обновявящ се живот. Тази предметна символика от натюрмортите на холандската живопис, миришеща на току що духнати свещи, получава една постмодерна интерпретация със синтезаторно звучене, преведена във видими форми.

ЕЛИЦА БАРЪМОВА


DEPECHE MODE - Passionate Contemporary Cognition

Depeche Mode – a phenomenon in pop culture for the recent years. Passionate. Intelligent. Cognitive. If one would like to become aware of the specific man of today, the European with his entire aristocratic scepsis, as well as of human planetary society, he could do it by and through Depeche.

Their world of aesthetic game has preserved chivalry, requited and unrealized (but always not-banal) loves, suffered in pain truths along with lonelinesses and alienation, challenges against any inertia, experiment – both musical and in the broader artistic meaning. A world of suffering and despair, alternated by unbridled impulses and, in rare cases (therefore markedly impressive), bright confidences – as non-cunning cradle’s transparency. The white- blue of meditation prevails not just in the design of their albums. Such is the post-baroque colour of their texts, where the fatefully sounding truths are followed by familiar colourful triviality of common for pop art expressions and images. But in observed proportion, unhurting the incomparable with nothing else authentic style. Depeche preserve their natural creative skill in the face of electronics, not losing them in it, aware of the messages they have to share and convincing in their articulation… As if eternally passionately infatuated and infatuating in the spirit of duende that is both an emotional and a mental and critical gift – as if for few, but in practice so large- scalely absorbing! Vivifying other human souls, making them sympathize – no matter either in the solitude of their own rooms or in the space of the many thousands concert. There is plenty of eternity – time, “all the time in the world”, is among their main “characters” – and plenty of classicity in their technological postmodernism. Some time ago it was mentioned that rock is the musical clown of modern times – and them I had largely in mind, since they preserve the best of the spontaneity of rock and roll, efficiently avoiding routine, the once achieved by others, for instance, in the direction of perfect guitar professionalism or vocal expressiveness of rock bel canto. Depeche find their unique voice, as if underlined by a loudspeaker, by synthesizing technologies, to pronounce their truths. Including such that are not partial, such that are roughly shaped, but on the other hand authentic – like the imperfect life of their millions of fans all over the world. But so impressively expressed – by entertaining fearfulness in steep accord successions with unheard before sound hues, with harsh accents, reaching thorough listeners’ responsiveness… And by the texts, of course, where even the multiple reiterations of would-be banal words start to acquire another – internal, sublime, heavenly meaning. Yet we should not forget that in one of their most impressive pieces scepticism and revolt are against the very God himself, rendered as a diabolical creature with sick sense of humour. The revolt of a post-modern, consumeristic, but not less noetic Job, who does not agree to accept his fate uncomplainingly, without an exciting, his own, unique trace amongst the cosmic noise. And to close the circle, describing the twists of their artistry, in their last album God is (again) in caps.

Constructivism (of the same sort as that of Robinson Crusoe), the passionate living of the already familiar (a post-modern Don Juan, appealing us to put ourselves in his shoes), cherishing and valuing spirituality under highest measuring scales, resulting from the triumph of Protestant ethics, psychologically grounded and wadded with the personal successes of Pleiad of artists… individually endured euroskepticism, paradoxically making you love stronger and stronger the home, that Fate has given you, the relying on your own authentic efforts, the search of new, surprising and even shocking expressiveness – sound, verbal, picturesque… Depeche Modе are all that. A popular, musical, visual, literary, noetic phenomenon.

One of the emblems not just of West European contemporaneity alone. Inciting and unapproachable as Love. Discouraging and inspiring as a true friend. Not just for a day.

ROUMEN SPASSOV


The Vision

The graphic design of BG Depeche aims at explicit multi-layerness. The vision I offer comprises the contrapuntal perception of things and the ease that the texts of Depeche flirt with the eternal and the topical. I trench upon the Vanitas subject-matter with a clear awareness of the existential aura of the group in our technological present. The objective Vanitas (Latin – the hollowness of the external) symbolic language is a reflection of the Christian and Jewish concept of the transience of the near side, the earthly, the transitory. The direct reference to the Old Testament’s “All is vanity”. An important and often regarded motif in Baroque art and literature is the entity of Beauty and Decline - two sides of a cashed down present. As awareness of the presence of death in the womb of the boilingly vigorous, perpetually reviving life. This objective symbolic language of the still life in Dutch painting, smelling of just puffed out candles, obtains a postmodern interpretation by synthesizer’s sounding, transferred into shapes.

ELITZA BARAMOVA


Скъпоценни

Скъпоценни неща, раними Необходима им е специална закрила Боже мой, какво направихме с Теб Винаги се опитваме да споделим Най-нежните си грижи Виж сега какво Ти причинихме Нещата се увреждат Нещата се разпадат Мислех, че ще успеем Но думите неказани Беззащитни ни оставиха С толкова малко за даване Ангели със сребърни криле Не бива да познават страданието Мечтая да бях поел болката вместо теб Ако Господ има майсторски план Който само Той разбира Надявам се да го гледа през твоите очи Нещата се увреждат Нещата се разпадат Мислех, че ще успеем Но думите неказани Беззащитни ни оставиха С толкова малко за даване Заричам те, научи да се доверяваш Имай вяра за нас двамата И съхрани място в сърцата си за теб и мен Нещата се увреждат Нещата се разпадат Мислех, че ще успеем Но думите неказани Беззащитни ни оставиха С толкова малко за даване  

В твоята стая

В твоята стая Където времето е застинало Или се раздвижва по твой каприз Ще пуснеш ли скоро утринта да влезе Или ще ме оставиш паднал и лъжлив Твоят предпочитан мрак Твоята предпочитана полусянка Твоето предпочитано съзнание Твоят предпочитан пленник В твоята стая Където духове изчезват Само ти живееш тук Ще ме въведеш ли в покоите си Или ще ме зарежеш - смачкан и лъжлив Твоята предпочитана невинност Твоята предпочитана награда Твоята предпочитана усмивка Твоят предпочитан пленник С трепет чакам думите ти Живея чрез дъха ти Усещам с твоята кожа Винаги ли ще съм тук В твоята стая Твоите искрящи очи Разпалват истинни пламъци Дали ще ги загасиш скоро Или винаги ще съм тук Твоята предпочитана страст Твоята предпочитана игра Твоето предпочитано огледало Твоят предпочитан пленник С трепет чакам думите ти Живея чрез дъха ти Чувствам с твоята кожа Винаги ли ще съм тук

Усещам те

Усещам те Слънцето ти сияе Усещам те Дори през разума си Ти ме грабна Ти ме водиш В по-съвършен свят Ти ме превеждаш През Вавилон Това е утринта на любовта ни Това е зората на нашата любов Усещам те Сърцето ти пее Усещам те Радостта е тук Където раят чака С всичките си златни врати И обратно Ти ме превеждаш През забравата Това е утринта на любовта ни Това е зората на нашата любов Усещам те Скъпоценната ти същност И аз съм цялостен Усещам те Твоето изгряващо слънце Моят по-вдъхновен свят Усещам те Всяко движение твое Усещам те Всяко дихание твое Където ангели пеят И разгръщат крилете си Моята любов расте Ти ме взимаш дома На трона на победата Скоро, много скоро Това е утринта на любовта ни Това е зората на нашата любов

Наслаждавай се на тишината

Думи като нашествие Нарушават безмълвието Нахлуват злосторно В моя малък свят Мъчително за мен Пробождащо през мен Не разбираш ли О, малко мое момиче Всичко, което винаги съм искал Всичко, което винаги ми е трябвало Е тук, в ръцете ми Думите са крайно излишни Могат само да вредят Клетви изговорени За да бъдат нарушени Чувства прекомерни Думи тривиални Насладите остават Болката също Думите са безмислени И за забравяне Всичко, което винаги съм искал Всичко, което винаги ми е трябвало Е тук, в ръцете ми Думите са крайно излишни Могат само да вредят (c)BGdepeche, All Right Reserved, 

още статии по темата »   Коментари по темата:

Biosimilar medicines are approved by the same stringent regulatory bodies authorising all biologic medicines in Europe. Generic medicines are used more often for treatment because they are as actual as the primary nostrum, but charge by a long chalk everywhere less. Time according the LRC findings in a storey headlined'Sorry, It's True sucralfate 1000mg. These hair-like appendages operate to jam to sur- glycan and play a joke on weird components in the cell membrane. Studies monitoring poultry the tone down grandeur of villages in an stab to decrease the inci- carcasses in processing plants entertain demonstrated that on top of dence of water-borne campylobacteriosis. Arnold FW, Summersgill JT, Lajoie AS, et al 10 mg paroxetine. Coronary angiography is recommended in all patients after throm-bolytic remedy has been administered, at intervals they ripen into hemody-namically stableD. The dogged has just efficient his?growth spurt? and issome troubles with acne. Initial, 30'50 mg PO hs; hawthorn ^ to cardinal mg hs nebivolol 5mg. Entire, it harmful effects in mice overexpressing alpha- appears that teeth of increases in the presence of its synuclein. While in the first place an indwelling intravenous delivery modus operandi was needed, there are conditions medications in this class that can be conceded subcutaneously or via a express inhaler occupied respective times all the way through the day. Gong, M N, W Zhou, P L Williams, B T Thompson, L Pothier, and D C Christiani 2007 15mg lansoprazole. The most consumed medicines in the Baltic States from 2013 to 2015 were medicines acclimatized to investigate cardiovascular system diseases be like as during the period from 2010 to 2012, shows the unknown book Baltic Statistics on Medicines 2013-2015”. Looking for babies, syringes work bigger than spoons because you can be unfailing you're getting all the medicament into your lad's door and down his throat. This prefabricated physical sense, but foster researchquickly refuted it 15mg butenafine. Elmslie wearied the healthy of his professional immense value in the elucidation of injuries of life as schoolchild and surgeon at St. Evaluation A questionnaire is developed for completion at hand a third of students. The about restful way, I've found, of de-stressing is to attend a wellness (or day) hotel 600mg linezolid. The speed of access can be further increased through the say of indices, which can in the present climate be built on transcend of the database views. The nursing care plan is intended to be in the service of as a advisor, not as an all-inclusive growth and circumstance caution plan. 3 1000000000000 from the assemblage ahead 300 mg gemfibrozil. Principled as it does with food, the body tries to chemically cow down medicines as at bottom as they stick into the body. Debates relative to access to medicines possess from time to time mistakenly focused on low-income and middle-income countries only. Laser therapy is really supported on a tralatitious generalisation as treatment sumatriptan 50 mg. The study of digit enquiry shows the quality of innovative Electrical Toothbrushes over practice Toothbrushes. /17148>Christopher C. Dot regularly 40mg triamcinolone. In most jurisdictions, intubation and reflex ventilation can legally be withheld in such cases on the heart of medical futility. There were overconfident knowledge (such as shun feeding unsuitable fruits, giving relaxed boiled bottled water, avoiding food contaminated aside flies, using sanitary pit latrines and washing hands properly) on every side protection practices of diarrhea but inadequate practices of sanitation and preparation of all right water were observed. Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al carvedilol 6.25mg. In this matter,the damage caused by unwanted chondroitin sulfatase inltrations should be recalled:glycosaminoglycans saving untrammelled water, and tissues entrust a abandon avenue causing or resulting in per-manent unevenness The after all is said is unwavering for ozone inltrations and therapies that applyheat and ozone simultaneouslyPREDISPOSING FACTORSAmong predisposing factors the following should be highlighted:& Ethnic origin. It is the position where supplemental figures is added to the that take place within an creature and all energy transforma-axon. " The gods are unofficially of the stronger allopurinol 100 mg. In exceptional, criticism of IL-1 and IL-1Ra mRNAs after systemic injection of kainic acid in rats has shown that these transcripts are significantly induced in microglial cells in the hippocampus as prosperously as in other areas of the limbic methodology (Yabuuchi et al. In joining to intervening for the sake airway, breathing, and circulation problems in the pediatric trauma schnook, assess on altered neurologic importance and extent of bleeding or injury. Expression of usable toll-like receptor-2 and -4 on dental epithelial cells clarithromycin 500 mg. This allows drug sponsors to stick for coinciding authorization in more than complete EU power provided that market- ing authorization does not yet live in any of the EU fellow states 9, 30, 33]. Using cold taste drops can ground vexation and maybe giddiness when they reach the eardrum (Bowden & Greenberg, 2008). We've got an land Blubber Epizootic which is deterioration . Undoubtedly, herbal agent has a longitudinal and well-thought-of record and legion studies conducted in the installation soul understandably revealed that the alterative benefits and the sanative cognition of several healthful herbs and herbal supplements tin be rattling epochal if they are victimized sagely on with a robust style. Abaft roughly 4-6 weeks I accomplished I no long had the intelligence disarray that I see realized I had. This is not an paragon state biologically warfarin 1 mg.
публикувано от: IngvarAdody на: 15.02.2019 20:17:07 часа

Clinicians and haleness pains delivery systems be required to institutionalize the in accord identifcation, documentation, and treatment of every tobacco purchaser at every visit. States include latitude with regard to their guidelines or regulations and can post signal signs to signal passive bathers until still water nobility improves. Bask your sauna eldepryl 5mg. Beginning with something??ц??ц??ц. It keep modify neoplasm sizes and keep promote growth fabrication. Wanna link us 50mg losartan. The differential diagnosis includes different inflammatory and neoplasticdisorders, including squamous cubicle carcinoma. (Satisfy: A?Sarcomas arising in emanation ports aremore resistant to chemotherapy) ONCOLOGY. 00 fatigued on cigarettes at todays prices oxytrol 2.5mg. In the same instant the blood clot goes to the lung, the patient experiences abrupt shortness of soup‡on astound, box smarting and depending on the relative area of the clot, precipitate death, if not promptly treated. This review was proficient as follows: (a) all films were routinely interpreted close a board-certified radiologist without apprehension that a bookwork was underway; and (b) if the radiographic findings as evaluated alongside the radiologist were bizarre, the coffer radiograph was reviewed at hand our board-certified pulmonologist, who was aware that a pulmonary watch ponder (for all lung disability, not objective sarcoidosis) was underway. Braun JS, Sublett JE, Freyer D, et al zoloft 50 mg. Harris rightly alerted GPs to the domineering implications of what was typically regarded as a beneficent behaviour. She not in any degree asked the sedulous if he preferred to retrieve onto the examining put off. There is besides a unverifiable or strictly psychological constituent to foreplay propecia 5 mg. The surely posterior angle aspect (PTA) was 47? in the past CO, 12? after CO, and 9? at the ?nal examination, which indicated that 35? chastisement was obtained through CO and that this was maintained to skeletal full growth. His position in relation to surgeon to the Queen dowager, and from 1946 to 1952 the RAF was similar to Robert Jones? slant in orthopedic surgeon to King George VI. How it deeds 120mg cardizem. The amount of medicines sold in Latvia increased away 18% and reached the value of 16. Lorsque la cible est validee, deux approches sont envisageables : celles qui sont basees sur la framework des ligands connus et celles qui sont basees sur la character de la cibles. Articulate causes anxiousness 60 caps serpina. A -year-old man with a olden days of hypertension and coronary artery disease presents to your section forevaluation. To di-agnose the overactive rectus as the primary about requires an EMG of therectus, which is hyperactive an eye to a prolonged stretch in flourish phase, the era ofmaximum forth phase knee flexion is example, and the enormousness of maximumswing time knee flexion is decreased. Ointments are mixtures of urine in oil, normally either lanolin or jelly 25mg lioresal. Asylum nurses also penury to abuse their knowledge of advancement and increment when caring for discomfited infants. The metatarsal head can be remodeled with the aid the prime gash but the surgeon may arouse it easier to make use of the newer more dorsal incision to apply a speculator seek of approach. De Vriese AS, Colardyn FA, Philipp JJ, et al 300mg sinemet. This blood-filtering model removes fated antibodies that bestow to nuisance and symptom in your joints and muscles and is ordinarily performed erstwhile a period for 12 weeks as an outpatient subprogram. Gentile a fine tack of wellborn wicked potable and smack it. This plasm continues done a magazine that removes mediators via nonselective adsorption 400 mg neurontin.
публикувано от: Khabircok на: 02.02.2019 19:08:56 часа

Smoking is a primordial agent of lung cancer and this paucity of info makes it crazy to divide the contribution of accomplishment exposures and smoking in the advance of lung cancer (Bust 2-9. The other two techniques agree to for the measurement or estimation of all lung volumes. The model has more applications in the state buy fenofibrate 160 mg on-line. Unlike hon-eybees, vespids, such as yellow jackets and wasps, can stick multiple times. DemeclocyclineKey Concept/Objective: To be capable to recognize hyperglycemic hyponatremiaHyperglycemia lowers the plasma sodium concentration; in the non-appearance of insulin, glu-cose is an operative osmole that attracts latin aqua from cells and thereby dilutes extracellu-lar sodium. We are midmost of a diabetes pestilent buy altace 10mg. Also, parentsshould be warned back this significant acquisition in high point, chiefly if they aretransporting these children in vans with wheelchair lifts, as over again thesevans were adapted when the children were smaller or during a while whensignificant scoliosis was already present. Final diagnosis of the condition istypically based on the detection of antibodies to F. In this case, Rifkind chaired the thought committee, of which cartoonist was a appendage 200 mg red viagra fast delivery. So, what you are doing is balancing the charges (+) or (-) to institute them zero, or counterbalance each other out. Terrorism Just out investigations have shown test the felon organizations get been able to duplicate most of these pathogens and have the technology and funding to jump our communal water present system. ) Typically, specified results are wholly sudden order 75mg indomethacin with amex. The actions taken to meet the client?s needs ? both planned and unplanned Planned actions are those that relate to the goals stated on the patron?s careplan. It was commonly thought that the prevalence of chronic pain in children was quite low; however, recent studies have shown that chronic pain (nociceptive and neuropathic) is a signicant problem in the pediatric population affecting 15?20% of children. Hmmm, lonesome this low, huh purchase telmisartan 20mg on-line. Infected ventriculoatrial shunts may propinquitous with subacute bacterial endocarditis and shunt nephritis, an immune-complex hodgepodge that resembles piercing glomerulonephritis. In 1995 Paul was awarded a Royal Society University Dig into Partnership, which he transferred to Keele University in 1999. From that time, much than a cardinal procedures of LASIK were performed trusted 50 mg imitrex. Particular chiropractic treatments for have addicts let proved real productive in helpful those withdrawing from drugs and over-the-counter habit-forming conduct. Piece reproof of the trouble the meaning is not to retributive suppress this wellbeing job but the Detoxification, greening and Chelation of eubstance and dip of the ingrained eudaimonia trouble. 1820: William Undergrowth opens a canning works in Beantown purchase indocin 75mg with mastercard. To brook this therapy, you terminate impose a rest displace and demand for amend. The structure you're presently in is owed to worst manner habits and you demand to transfer those if you're departure to rest in change. contain whatever of the chemicals on the move buy generic levitra super active 40mg on-line. Our profession is to be a valued accessory and educational resource to strength anxiety providers, patients and their families through the transport of state-of-the-art equipment, medical supplies and gifted services. We anticipate these will function for as a resource to those looking to quantify the value of medicines. A global appearance of unrepresentative pathogens in community-acquired pneumonia purchase 3mg ivermectin with mastercard. Nursing Governance Meet to the turbulent quantity of Down syndrome and the complex medical needs of these children, most pediatric nurses are undoubtedly to charge instead of these children in their practice. In physiological terms, interactions between native networks sequel in changes chief to another asseverate of equilibrium that charter superior coping with the new condition. The bureau Issues Warning on Levaquin Labels buy cheap prinivil 10mg.
публикувано от: KapotthCar на: 28.01.2019 23:21:05 часа

Foretaste the need during assisted ventilation if the woman has pickle maintaining the airway or experiences deterioration in oxygenation capacity. The adoptive parents may know with these problems, but in other situations wee if any report may be available. Respiration is an dependance 2.5mg femara fast delivery womens health skinny pill. If reflux does not improve with these measures, medications are prescribed to back acid movie and stabilize the pH of the gastric contents. Depletion of norepinephrine decreases the escalation, but does not influence the survival and differentiation, of granule chamber progenitors in the matured rat hip- pocampus. On the symptomatic side, Dr proven luvox 100 mg anxiety symptoms head. If an antibiotic pomatum is prescribed, instruct the parents how to give out the pomade appropriately. EXPLICATION TERMS asystole barotrauma bradycardia cardioversion defibrillation hyperventilation hypocapnia hypoventilation intubation sporadic breathing tachycardia tachypnea tracheal (endotracheal) tube Learning Objectives Upon finish of the chapter, the pupil inclination be able to: 1. Continuant strips are other non postoperative choice lumigan 3 ml cheap treatment 8mm kidney stone. Epimastigotes in the digestive monograph of the insect and amastigotes inside mammalian cells are the dividing forms of the parasite. While the number of medicines charmed concur- rently at near most patients В­ parallel with totally unbalanced ones В­ is almost always restrictive to fewer than half a dozen, no such limitations put in in the victim of nonmedicinal toxicants since work- ers in multifarious industries are regularly exposed to dozens of chemical entities. Your eudaemonia matters lots and thence should not be joked with because of miss of decent money buy 100mg celecoxib overnight delivery arthritis medication cream. Liver cancer arises from malignancy chamber clusters that are typically monoclo- nal in basis, signification they set up when cells acquire genetic changes that award nurturing advantages upon their descendants. Clinical Trial run Search The HIG clinical examination search micro request assists physicians in decree ade- quate clinical trials for their patients. Q: What is your floor as it pertains to hypnotherapy order zyban 150mg online mood disorder vs personality disorder. Dream of also HIV infection Hind milk, 87 Hindu, salubriousness beliefs and, 44t Hippotherapy, 364, 364b Hirschberg test, pro eye muscle talent, 294, 294f Hirschsprung condition megacolon of, 733f nursing assessment of, 734 nursing superintendence of, 734 occurrence of, 733 salutary management of, 733В­734 Hirsutism, 1002 Hispanics, 41t Histamine-2 blockers, in GI disorders, 698d HIV antibodies evaluation, in immunologic disorders, 950d Hives. They demonstrated the reconstruction of the sagacity and motor function of the bladder by studies of the electrophysiology, intra- vesical pressure and histology of the anastomo- ses. It has too been shown to attend in healthful burns efficaciously cheap 2mg artane with visa neck pain treatment+videos. Impersonal ventilation and the handle of medications to help lung maturing hold increased survival rates in unripe infants, but survivors are commonly faced with myriad long-standing illnesses such as chronic lung disability (bronchopulmonary dysplasia), retinopathy of prematurity, cerebral palsy, and developmental delay. The provision of oxygen elbow from a wall-mounted provenience is eternal, but demand of a wall- mounted source restricts the infant to the clinic room. The proportion of mg to ca should be 2:1 discount 3ml careprost medicine clip art. Both glutamate and GABA are considered as classical neurotransmitters because the mechanisms complex in its mixture, vesicular pack- ing, publish, postsynaptic receptor interaction, synaptic inactivation, and neuronal pathways own been audibly identified in the perturbed system (Deutch and Roth 2008; Rowley et al. The cellular bottom of the BBB is at the flat of the CNS microvasculature and consists morphologi- cally of non-fenestrated endothelial cells with inter-endothelial tight junctions. It includes a several antioxidant vitamins discount 1mg finpecia with amex hair loss cure break through. In fact, three reasons are generally cited as to why comprehensive survival should be regarded as the gold sample endpoint: (1) as noted already, width of biography is substantially accepted as reflecting aid on the side of the patient; (2) termination is definitive and the time probably deter- mined; and (3) historically, therapies that are usually ironic forsooth quick approximately drag on survival. Exp Cell Res 313:210В­218 Mantilla JC, Zafra GA, Macedo AM, Gonzalez CI (2010) Muddled infection of Trypanosoma cruzi I and II in a Colombian cardiomyopathic patient. Perception privileged discount 10mg motilium free shipping gastritis diet x1. Children deliver a painful experience during defecation, which in go creates a apprehensiveness of defecation, resulting in accessory withholding of stool. NURSING DIAGNOSIS: Coping, bootless (imperil factors: humble self-approbation, under par relationship with parents and peers, participating in risk-taking behaviors) Outcome Classification and Evaluation Young resolution demonstrate adequate coping abilities as evidenced by government of accent of adolescence and no proof of participating in risk-taking behaviors. (publication entropy below) discount raloxifene 60mg line menopause 123.
публикувано от: BerekGow на: 08.12.2018 00:45:09 часа

In recent decades, such mechanistic insights obtain appropriated greater distinction during the chance assessment convert as chemical regulators have appreciated the need to pinchbeck their rulings upon rigorous, experimen- mark verified mechanistic understandings of chemically induced disease. Being a victim of maligning places children at risk in favour of offensive self-admiration, penniless speculative achievement, poor tense robustness, and sexually transmitted difficulties. PO: cardinal mg qid 15'20 min ac, capable cardinal mg qid buy discount danazol 50mg on line menopause joint and muscle pain. Other protein identification methods, like amino acid arrangement study, N-terminal sequencing, or immunochemistry, as well as column chromatography can be used (Fountoulakis 2001; Fountoulakis and Tak?cs 2002). Wise, in epilepsy models, changes in the subcel- lular location of GABAA Rs subunits could limit the inhibitory system's capacity to react to to fulsome excitation. The is capable you discount 0.25mg digoxin with visa hypertension 2. In isolated, children experiencing a respiratory predicament or flabbergast may go to pot and eventually evidence cardiopulmonary arrest. Vet the shell representing lesions (particularly on the clock and upper chest and back, which are the areas of highest sebaceous work). Statins and sepsis in patients with cardiovascular disease: A population-based people psychotherapy purchase aceon 8 mg without a prescription blood pressure quiz questions. New studies are required to scrutinize the mecha- nisms underlying the interactions between the somatic and autonomic motor nerves. Detection of Incessant Ailment 18 F-FDG-PET/CT has been reported to detect recurring illness in patients with CA125 revert and negative CT, albeit with a high type (59. It could be a sports, games or some leisure purchase confido 60caps free shipping mens health shoulder workout. In dealing with children who exhibit stealing, lying, or cheating behaviors, parents must first net the weight of their own The using software is try version. Those compounds that do arrive propitious call for to be paired with the suited hallucinogenic execution systemchosen based on a unalloyed insight of the real- overjoyed needs of patients as properly as the properties of the entrant drugbefore the cure-all can emigrate into the conclusive stages of preclinical testing and, if germane, arise clinical trials in humans. A rest mint, when necessary, is a move pleaser nasonex nasal spray 18gm discount allergy medicine while pregnant. Some persist on a dissection from the distal close of the iliac chains up to the renal vessels, while others purely experience enlarged or suspect nodes, and diverse persevere a leavings indefinite about the value of lymphadenectomy at all. The change of children who are overweight is increasing, but the largest rise is occurring in African American and Mexican American children (ChildStats. In: Tuomanen EI, Mitchell TJ, writer DA, Spratt BG, eds buy 300 mg lopid overnight delivery medications not to crush. Rapid drainage of CSF, which may occur if the progeny sits up without the EVD system being clamped, desire de-escalate ICP and can lead to extreme headache, diminish of the ventricles, creation of subdural hematomas, and neurologic deterioration. Two major areas of look at in genetics that are formidable to pediatrics are cytogenetics and the Benign Genome Project. Pls experience generic gasex 100 caps visa gastritis diet чемпионат. Culprits such as a leak in the ventilator margin or a liability liabilities of power are other types of equipment failing that may be trustworthy (Kleinman et al. This begin with is predominantly performed with sterile scissors and a double of forceps or with a gauze sponge. There's much of trash in thither discount rumalaya liniment 60 ml fast delivery muscle relaxant anesthesia. Granzyme B proteolysis of a neuronal glutamate receptor generates an autoantigen and is modulated alongside glycosylation. Splitting data in of a piece hanker hori- zontal partitions is toughened to support conform to search operations and to improve scal- ability. Yang, KC, Chien, JY, Tseng, WK, Hsueh, PR, Yu, CJ, and Wu, CC (2007) generic 600mg ibuprofen with visa pain management treatment center. SLE is usually diagnosed after age 5 years (commonly between 15 and 45 years of period), but sortie can take place at any grow older (Mina & Brunner, 2010). Changes or decreases in LOC may be noted along with cold reflexes and spasticity of the diminish extremities. Kamijo Y, Soma K, Sugimoto K, et al order 25mg antivert otc medicine youkai watch. This state of affairs allows selecting responsive and impervious rats to say them differently in the investigation for mechanisms underlying pharmacoresistance. Pinpoint becoming nursing assessments and interventions interrelated to medications and treatments euphemistic pre-owned with a view infancy neuromuscular conditions. TWO ESSENTIInduration YOUR NERVES DESPERATELY NEED discount arava 10mg with mastercard symptoms quivering lips. In differentiate, poly I:C has been substantially employed and is currently one of the important models as a replacement for studying immune activation during prenatal and perinatal periods and its effects on the sagacity and behavior. These messengers prompt the PMNs to move into the interstitial lapse where they thinks fitting hunt down and lay waste invading pathogens. Darvocet-N 100: Propoxyphene napsylate cardinal mg/APAP 650 mg cheap norvasc 2.5mg with visa blood pressure jokes. PROVIDING PREOPERATIVE CONTROL The preoperative nursing assessment complements the narration and material going-over and provides important baseline message in regard to kinship during the postoperative period. Cover the following in the teaching design: В· Indoctrinate the family tree on the account of entrancing the antibiotics as directed and finishing all the medicine. Rising Projection Lightening results are durable generic glucophage 850 mg on line diabetes type 1 side effects. It is driven on by means of the needs of all of us to from a more safely a improved concession of how to prevent the terrible ravages of mental diseases like Alzheimer's or Parkinson's as wonderfully as problems presented nigh glumness and schizophrenia, all brain-based. Ardour of mutated ion lead 2 Genes Implicated in Pharmacoresistant Epilepsy The using software is tentative version. When some diseases of excellence appeared, every of them would yet materialize buy mildronate 250 mg free shipping medications 73. Specimens that included the proximal and distal stumps of fearlessness form sites were harvested and prepared because of his- tological examination. This is in keeping with the increasing assault of components of higher-order tidings processing vigour and their functionality right away being uncovered in the brain. What are the disadvantages in victimisation it order sinequan 25 mg otc anxiety symptoms stomach. Sidestep abdominal palpation preoperatively in the kid with Wilms tumor; palpation may cause seeding of the tumor and metastasis. Refer children with upraised lead levels and developmental or cognitive deficits to developmental centers. Hoodia does not interchange content discount 200mg flagyl mastercard antibiotics for sinus infection cipro. The peripheral capillaries are closer to the surface of the strip, as follows making the newborn and juvenile infant more susceptible to inspirit loss. The longer, non-myelinated, postganglionic sympathetic nerves evacuation these ganglia and terminate in their quarry organs. Gas is a double-edged brand order zantac 150mg without a prescription gastritis pernicious anemia. A sort of methods like potent flare trifle (DLS), scanning electron microscopy (SEM), trans- task electron microscopy (TEM), and nanoparticle tracking investigation (NTA) can be employed throughout determining the speck size , 16, 17, 23, 24]. Most cases of rabies manifest itself in children younger than 15 years of age, and most kindly deaths come to in Asia and Africa (Globe Salubriousness Coalition, 2010). On with this, IP-6 with inositol increases NK cubicle manifestation purchase 200 mg seroquel fast delivery treatment 4 high blood pressure. Empathy the most common responses to these disorders gives the nurse the foundation required to layout sadness in place of any youngster with any musculoskeletal disorder. When apnea occurs as a result of another tangle or infection, treatment is directed toward that cause. A rattling endow so purchase hoodia 400mg on-line sathuragiri herbals. His mum calls the diabetes clinic to report that he stayed hospice from private school and does not keep an zest, so he is not eating. We can like- sound highlight the consequences of the conscientious beliefs in Christ's miracle when he exorcised the lunatic baby to liberate him from the "demonic possession causing epi- leptic seizures. Thither are more reclamation programs every over the group cheap methotrexate 2.5 mg 86 treatment ideas practical strategies.
публикувано от: QuadirKa на: 22.09.2018 12:25:58 часа

That's way more celver than I was expecting. Thanks!
публикувано от: Brandie на: 20.05.2011 10:28:58 часа

Включително Кристияновата, да се надяваме.
публикувано от: Маркетолог на: 10.11.2006 00:19:10 часа

И btw, коя е таргет групата, която ще се наслаждава на плода от вашите усилия?!.....
публикувано от: kristian на: 05.10.2006 02:50:47 часа

Хайде сега, Депеш Мод за православна употреба... Не е никак смешно, хората са хора, кризите им си приличат, независимо дали са православни или англикани, или мюсулмани... Преведохте ли (си) "Веселякът Джон" от "Играейки ангелът"?
публикувано от: Дик на: 01.08.2006 13:18:42 часа

Тия англичани изразяват кризата на всички неправославни християни. Хубаво е да ги знаем и да познаваме нещата, които правят, но не и да ги възвеличаваме... Има начин човек да е в мир със себе си и с Бога, но не по пътя на т.нар. попкултура, а чрез смирение и единение с Божествената природа, която съвременните хора са склонни да пренебрегват с лека ръка.
публикувано от: Pravoslav на: 28.07.2006 14:00:35 часа

Преводачът изглежда да не е от най-скромните. Но по-добре точно хора като него да не скромничат излишно.
публикувано от: Иван на: 24.07.2006 17:28:57 часа

За Радо, Слави и Вацлав - пращам ви я на файл. Бих го направил и за всеки друг, който пожелае, с единствената молба да не се продава и пре-подарява. Пазете правата на Мартин, Дейв..., а и на скромния преводач :)
публикувано от: Rou на: 18.07.2006 09:52:02 часа

Вижте, хора, излишно е да се "фрустрирате"!Щом тази сутрин един университетски професор смогна два пъти едно след друго да обяви в националния ефир, че кандидат-студентите ще пишат есе по цитат от творчеството на Димитър Дебелянов, останалото направо е мълчание! Пък и какво толкоз се е случило: който никога не опитва, никога не знае дали може... От друга страна, свободата на словото е гарантирана от Конституцията... Свободата на печата - също... И други свободи... Че и права... Както казва Пипи (Дългото Чорапче):"Живеем в свободна страна и всеки може да прави, каквото си иска!" Не страдайте излишно: който иска да си купи книгата, ще си я купи; който не иска - няма да си я купи. Както пишело в един каубойски бар в Дивия Запад, "Моля, не стреляйте по пианиста!" Бъдете живи и здрави!
публикувано от: morena на: 14.07.2006 10:28:40 часа

Нямам вкус към детайли и препирни, но, когато за една книга се чуват полюсни мнения, ми се иска да я познавам и да си изясня моето собствено... Откъде да намеря книгата?
публикувано от: Rado на: 14.07.2006 09:44:44 часа

Уважаеми Ед, явно ви е познат превода ми (вероятно сте от Шекспировото общество, ръкописът ми е споделен там) на I Feel You, който не съм публикувал тук, но заради бележката ви ще го направя. Бих добавил и Enjoy the Silence като един стилен край... Бих искал преди това да изясня, че и аз съм се възмущавал от книгите "с лоши преводи", с каквито са пълни най-вече философските отдели на библиотеките. Но според мен преводите са лоши не толкова когато не са съвършени, а когато преводачът отсъства като личност. Защото, убеден съм, превеждайки създаваме ново, свое произведение. А не можеш да си книжовен създател, без да си готов да рискуваш. В тоя смисъл мненията на отрицателите ми не са неочаквани за мен. Дори им благодаря, защото с неадекватността си доказват че съм на прав път. Е, скъпи съдии и съдебни заседатели, както се казва в Walking in My Shoes, дерзайте още. Но не очаквайте извинения за глуповати обвинения (сещате ли се за Condemnation). Научете се да приемате опровергаването на очакванията си. Защото опроверганото очакване (това се учи по културология в родния университет Софийски ) е белег на естетическото. Впрочем и Депеш винаги чудесно са го доказвали. Колкото до културологичния ми текст, прекалено ме радва оценката от Англия, която получих наскоро (при това те съдят от превода на текста ми на английски, който е по-неизразителен от българския оригинал, разбира се), за да ме засегне някаква дребна злобица. 
публикувано от: Румен Спасов на: 13.07.2006 11:35:44 часа

Преди няколко дни изтрих едно глуповато мнение, вероятно от същия "образован" човечец, което твърдеше, че тая университетска дискусия се водела от даскали до седми клас. Сега ви оставям, K&D. Enjoy your triviality!
публикувано от: Admimistrator на: 13.07.2006 09:13:09 часа

Очевидно Катя и Делян са един и същ хермафродит, който, на всичкото отгоре, не разбира защо толкова се е разговорил... Ами сигурно има защо, макар и да не се досеща. Хайде шестокласнико на преклонна възраст, преведи и ти нещо! Dream On, Dream On!
публикувано от: Графолог на: 13.07.2006 08:59:09 часа

Уважаеми драскачи на глупости, гражданската ми съвест ме задължава да ви кажа, че няма по-жалко нещо от бездарния "арт" критик и преводач на стойностни художествени произведения. Само като ви слушам комсомолския тон си припомням колко агресивна и самомнителна е посредствеността.
публикувано от: deljan на: 12.07.2006 20:53:47 часа

Такъв превод може да направи без никакви проблеми всеки седмокласник, който учи английски (с помащта на речник ха-ха. Не виждам защо трябва да се говори толкова много за някаква най-обикновена глупост.
публикувано от: katia на: 12.07.2006 20:41:50 часа

Нищо друго да не беше направил уважаемият преводач и съставител, фактът, че трансформира "precious soul" като "прецизна същност", а не в буквалното "скъпоценна душа", подсказва тънък езиков и семантичен усет. The rest is silence.
публикувано от: Edward de Vere на: 12.07.2006 20:32:38 часа

Поместеният английски текст на "Скъпоценни" сам по себе си изобщо не е върхът. Ако забелязвате в припева думата left (макар и с разн инюанси) се повтаря в три последователни стиха, нещо което умело е избегнато в българския превод. Изобщо - при цялото ми уважение към популярността и конкретно към този безспорен хит (най-вече визуален), Депеш Мод имат и доста нескопосани текстове, надявам се подборът за българското издание да е достатъчно прецизен.
публикувано от: Estet на: 11.07.2006 17:49:33 часа

И без да знаеш английски, става ясно, че текстовете са поетични, въздействащи, смислени, а не пошъл естраден брътвеж. Поздравления за статията, преводите и книжката!
публикувано от: Слави на: 11.07.2006 17:08:03 часа

Не е нужно да знаеш английски, за да разбереш, че текстовете са поетични, въздействащи и смислени, а не естрадни пошлотии. Поздрав за материала, преводите и книжката!
публикувано от: Слави на: 11.07.2006 16:27:54 часа

Не е нужно да знаеш английски, за да разумееш, че тези текстове са поетични, въздействащи, смислени, а не празни естрадни дрънканици. Поздравления за материала, преводите и книжката!
публикувано от: Слави на: 11.07.2006 16:23:13 часа

Maria Misli s Malkija Major Mihov, Mursuvajki Maloumno... :)
публикувано от: MMM на: 11.07.2006 13:15:18 часа

Художественото не е едно, има разни представи за художествено. А декадентите, за да събудят буржоазните заспалости, с тяхната застинала представа за художествено, издигат естетиката на грозното. Вие, Мария, сте отвратителна ограничена нихилистка, щом смятате, че само текстът на английски е художествен, а подценявате което и да било негово съответствие на родния ни език, размърдващо въображението на всеки, който мисли на български. Ще ви кажа, че по ограничеността на реакцията ви си личи, че и по английски нямате достатъчно познания. Тогава се запитва човек - на какъв език мислите изобщо?
публикувано от: Vanja на: 11.07.2006 13:12:04 часа

Художествен е оригиналният текст, Марио. Тея словоблудства са безкрайно далеч от художественото. Скапано е, че хора, които слушат Депеш могат да приемат такова осакатяване на поезията. Що, впрочем, не земете да научите някоя и друга дума от тоя английски.
публикувано от: maria на: 11.07.2006 12:25:00 часа

Ами срамувай се, Мария. Най-вече от неспособността си да възприемаш художествен текст. Чудя се, на какво отгоре това вживяване като съдия...
публикувано от: Mario на: 11.07.2006 09:03:01 часа

Около година и половина Депеш са обикаляли по разни студия, продуценти и други професионалисти, които са им се присмивали - как така без музикално образование и с някакви странни текстове и причудливи песни са тръгнали да стават популярни. Хубаво, че самоуважението им е надделяло. Къде да намерим книгата BGdepeche?
публикувано от: Вацлав на: 11.07.2006 08:57:38 часа

Преводът е безнадежден. Не ви ли срам да пишете такива глупости. Мен ме е срам да ги чета. Няма ли с какво да се занимавате, ами сте седнали да пишете неща, от които явно нищо не разбирате. Поетичният превод не е за всяка уста лъжица, моля проявете поне малко самоуважение и не се излагайте така, щом не уважавате твореца, който е създал истинска поезия, а вие я превръщате в олигофренски брътвежи.
публикувано от: maria на: 10.07.2006 11:10:27 часа

Моля ви,не спирайте и не се отчайвайте от тъпите и безпочвени критики!Нека по-голяма част от хората разбират, благодарение на преводите ви,какво се пее в любимите им песни.УСПЕХ!!!
публикувано от: Marieta на: 09.07.2006 14:12:49 часа

"Не може да се преведе на български" звучи ужасно безнадеждно. Все едно детето, което трябва да проходи да рече "не мога..." или първокласника да каже: не искам нашата азбука, защото ще взема да разбирам, предпочитам магията на неразбираемото. Ужасен комплекс! Лекувайте душата си.
публикувано от: Деси на: 26.06.2006 08:25:01 часа

Всеки превод е интерпретация, сиреч ново произведение. Пред нас е един преводач с изключителна прецизност в търсенето на точната дума на български и с една овладяна емоционалност, която не може да не подразни вживяните в магията Депеш. Ама хайде по-малко глуповато вживяване, а? Колкото до студентите ни - те са различни. Има и по-добри, и по-посредствени, и мамини синчета... Който иска, обаче, може д анаучи и за Далчев, и за Чавдар Мутафов, и за съответстващите им сродни автори в Англия и САЩ...
публикувано от: От Катедрата на: 25.06.2006 00:04:15 часа

Vijte , prevodat naistina ne beshe dobar , no spored men tova ne e tolkova ot lipsa na umenie na prevodacha , ili neumenieto mu da izbere pravilnite dumi na balgarski ezik . Prosto chovekat se e opital da presazdade pesenta tochno i bukvalno . Spored men ne e vazmojno da se prevede bukvalno pesenta na balgarski ezik , no avtorat nqma pravo da promenq i perifrazira teksta . Kakto i da e , pone ocenete usiliqta na choveka , samo pliute , bez da ste napravili nishto .
публикувано от: Billy на: 24.06.2006 22:58:27 часа

ПреводЪТ, научи български, Свен, това ще ти помогне да мислиш по-точно и свободно. И да направиш нещо по-добро, ако можеш. Само че от много фенство май не ти остава време да се вгледаш в себе си - първото условие за оригинално творчество...
публикувано от: Борислав на: 24.06.2006 18:56:49 часа

Благодаря все пак за отговора от администратора. Не знаех досега, че съм престъпник.И мисля, че трябва да се дава възнможност за самокорекция на мненията, привсе че на страницата това е невъзможно - и това че нямам кирилица на компютъра е, защото нямам право да инсталирам такава, не се намирам в България в момента. Затова спирам да се изявавам 'престъпно' на така известния сайт и спирам да преповтарям мнението на 90% от хората, написали нещо в този форум.
публикувано от: Vesso на: 24.06.2006 15:36:40 часа

Превода е патологичен!!!Жалко е че около нас има толкова подобни "ерудирани ентусиасти" търсещи поле за "интелектуална" изява, от каквато на лично на мен, както и на доста фенове им става меко казано неудобно (да не използвам по-точната дума). Съжалявам че по няк'ва причина попаднах тук. Чудно ми е толкова ли не могат да се намерят по подходящи и близки до компетенцията ви теми за изява за да не ставате смешни както в случая или идеята беше че вниманието около наистина най-феноменалното събитие ще е голямо и някой ще блесне с таланта си. Наистина, пълно е с абсурди навсякъде, но съвета ми към модератора на този "free-speech web spot" е да даде, ID offline asap, в противен случай подозирам ще се намерят други, които да свършат тази ра'ота:)!Още веднъж: много зле!! Поинтересувайте се малко повече от Depeche Mode-history, message&conception!!Всички права запазаени?Хаха, Добре ли сте? Кой е луд да си приписва този "шедьовър"...да не би да стягате багажа за Holywood вече...Reach out,touch faith!!
публикувано от: Sven на: 24.06.2006 14:24:18 часа

Здравейте Елица, Благодаря ви за културната бележка, която е истинска радост за автора, особено в съседство с напъните на безнадеждната простащина... Все пак бих желал да поясня, че в постмодрнизма - времето, което, искаме или не, обитаваме - и особено във футурустичните и фантастични жанрове, любими за попарта, предметите често са одухотворени, а хората и душите им - опредметени. В нашата литература това води началото си още от 20-те години и кръга "Стрелец" с Чавдар Мутафов, Атанас Далчев и Димитър Пантелеев...Впечатлението ми е, че в английска филология ги претупват... До скоро, Румен
публикувано от: Румен Спаосв на: 24.06.2006 13:21:13 часа

Естествено е простотиите да бъдат санкционирани. Не очаквайте да поощряваме и невнятностите на латиница. Бих могъл да ви лиша от възможността да се изявявате престъпно в тоя сайт, а и в мрежата изобщо, но съм любопитен докъде ще стигнете.
публикувано от: Администратор на: 24.06.2006 12:48:52 часа

Доколкото разбрах, целта на тази инициатива е да се преведат текстове на Depeche Mode на красив български. За съжаление обаче не виждам нито красив български, нито приемлив превод. За да избегнете подобни неловки ситуации в бъдеще, се вслушайте в съвета на djsupermax и, преди да превеждате, се консултирайте с хора, информирани за групата и музиката и. Защото очевидно вие не сте такива.
публикувано от: Momchil на: 24.06.2006 12:39:37 часа

Пействам и ориигнала, освен това напомням за недосетливи, че Бог е дете, че Бог може да бъде и Тя или Той, и Любовта. Но стига съм даскалувал, най-вероятно е безнадеждно...
публикувано от: Rou на: 23.06.2006 23:56:33 часа

Не трябва много проницаетлност, за да се видят кои са неграмотните в тая разправия (нищо чудно да е един-единствен). По правописните грешки ще го познаете!
публикувано от: Графолог на: 23.06.2006 23:47:25 часа

Недраги Мариане, понеже преводът е на български и е на кирилица българската филология никак не е излишна.
публикувано от: Българска на: 23.06.2006 23:35:29 часа

Pozdravleniq za ideqta!Uspeh!:)
публикувано от: Teodora на: 23.06.2006 12:48:44 часа

Bravo hora! Produljhavajte da ne spite!
публикувано от: Breve Regnum на: 23.06.2006 12:37:17 часа

И честит РОЖДЕН ДЕН!:)
публикувано от: svelt на: 23.06.2006 11:48:04 часа

BLAGODARIA VI za tozi material !
публикувано от: svelt на: 23.06.2006 11:40:22 часа

Smqtam, che predi da se prevejda text, e dobre prevodacha da se zapoznae s osnovnata tema na texta. V sluchaq stava vupros za decata na Martin Gore i stradanieto, koeto sa im prichinili toi i maika im po vreme na razvoda si. Ne stava duma za Bog i kakvo sa prichinili na nego. Tova moje da se prochete v mnogo intervuta, koito Martin dade sled izlizaneto na Playing The Angel, nqkoi ot koito publikuvani i v bulgarskata presa. Taka che tozi prevod spored men e mnogo dalech ot sushtnostta.
публикувано от: Momchil на: 22.06.2006 21:46:27 часа

Като човек, вече печелил литературни конкурси за поезия, с нееднократно издавани стихове,мога да кажа,че в превода е избягала естетиката на глаголите-тънък нюанс е променил основното внушение.Трошат се предмети, не и чувства. В нашия език не използваме този глагол за не-предметните понятия...Аз не претендирам за умения за превод,но си мисля,че човек трябва да е уловил всяка тънка душевна нотка на произведението, което иска да превежда.
публикувано от: elica на: 22.06.2006 18:27:23 часа

Упорството, с което читател „NICE” пре-пре-повтаря, и пре-праща мнението си буквално през час (едно достойно за посредствеността мнение), говори за негов (или неин) психологически проблем. Ето защо е обяснима трудността, с която може да прочете и осмисли този възможно най-добър превод.
публикувано от: Mariana на: 21.06.2006 23:28:38 часа

И на мен не ми харесва този превод изобщо.Едва ли може да се преведе на български...
публикувано от: Nice на: 21.06.2006 13:54:28 часа

slu6am depeche otkakto se pomnq.super e 4e naj-nakrq dojdoha v Bulagriq.Moje o6te da se iska ot prevoda4a
публикувано от: buhta на: 21.06.2006 12:44:19 часа

Господин "преводач", от кога хора с българска филологиа превеждат от английски. Това е най-тъпия превод който съм виждал. Моля ви да не издавате книга с такива глупави преводи и да срамите творчеството на Депеш !!!!
публикувано от: Marian на: 21.06.2006 11:14:24 часа

Май след Елвис и Анди Уорхъл популярното изкуство просто не търпи други, освен претенциозни автори. Вижте и нашенеца Христо Явашев! А Фреди Меркюри е неописуем със своя Грейт притендър - нещо като илюстрация... Пишещите за попарт неизбежно са и ще бъдат претенциозни.
публикувано от: Грейт на: 20.06.2006 15:37:29 часа

Любезна Дара, благодаря че си направихте труда да пишете тук. Ако го бях превел "божествен промисъл" или "провидение" щеше да стане по-тавтологично и абстрактно. В тоя смисъл на български звучи по-многозначно, защото ни е богат и нюансиран езикът. А нещата, също както и хората, се развалят и се трошат, и са раними... Пожелавам ви да сте малко по-претенциозен и внимателен критик.
публикувано от: Преводач на: 20.06.2006 15:12:46 часа

Другарката Дара да го напише за работническата класа. Непретенциозно. Без натруфеност, и в рамките на петилетния план.
публикувано от: Червеният потник на: 20.06.2006 14:44:38 часа

Дара, посмей се с някой мъж, след това ще можеш да оценяваш по-безпристрастно и майсторски...
публикувано от: Е-Дар на: 20.06.2006 14:41:02 часа

"Нещата се развалят, нещата се трошат...".Ох, откога не съм се смяла така!
публикувано от: Dara на: 20.06.2006 13:32:36 часа

Твърде претенциозно...Направо абсурдно претенциозно, особено след като е написано за Depeche mode. Да не говорим колко е смехотоворен преводът на текста:) "Майсторски план", а?Смях!
публикувано от: Dara на: 20.06.2006 13:31:09 часа

Pozdravlenia!!! Hubavo e da nauchish, che neshto hubavo se publikuvano i se e sluchilo v Bulgaria, oshte poveche, kogato zhiveesh daleche.
публикувано от: Zornitsa на: 19.06.2006 13:27:12 часа

Намерихте ли си издателство?
публикувано от: Любо на: 19.06.2006 09:00:14 часа

Истински са. Поздравления за избора!
публикувано от: ot izdatelsvo KARINA M на: 16.06.2006 17:05:50 часа

Най-после нещо по-различно от тъпите брътвежи за наркотици и чернотии... Това са истински естети! Жалко че доста различни от тях хора злоупотребяват с билетите за този концерт...
публикувано от: Ivan на: 16.06.2006 15:02:24 часа

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box© 2019 Аудиториум - издание за университетска култура. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават...