www.auditorium.art.bg
јудиториум - издание за университетска култура
«ј Ќј—
÷≈Ћ»
 ќЌ“ј “»
¬Џ«ћќ∆Ќќ—“»
¬–Џ« »
начало  »   рокпоези€ »


ѕодкрепете јудиториум


   Ќовини

17 ќктомври 2011
ѕќ-ЋќЎќ“ќ ќ“ Ќјѕ–ј«Ќ»я јѕ≈Ћ ≈ Ћ»ѕ—ј“ј Ќј јѕ≈Ћ

‘ренски€т институт в Ѕългари€ и издателство Д олибриУ представиха световни€ бестселър Д¬ъзмутете се!У от —тефан ’есел Д¬ъзмутете сеУ, есето, което взриви книжни€ пазар в десетки държави и предизвика нестихващ обществен от...ƒ≈ѕ≈Ў ћќƒ - —“–ј—“Ќќ —Џ¬–≈ћ≈ЌЌќ ѕќ«ЌјЌ»≈

–умен —пасов, 14.06.2006 г.

ƒ€волчето-ангелче от последни€ албум 21 юни - ден€т, в който Depeche Mode свещенодействат за пръв път пред 40 хил€ди читави зрители на стадион "Ћокомотив". ƒоста столичани, още повече българи, а и дошли от съседни страни специално за този концерт, от години живе€т и се радват с експресивността на тези артистични търсачи на истини, ловци на сърца, неформални учители. “екстът по-долу е началото на книжовни€ и дизайнерски проект BGdepeche, цел€щ представ€нето на избрани техни текстове на красив български език. ј прецизното и раздвижено "изкуство на книгата" на художничката ≈лица Ѕаръмова с универсални€ си език би било подход€що и за билингва, и за издателски подвиг на всеки от световните езици. ¬ кра€ публикуваме превода си на Precious от последни€ им албум Playing The Angel. ќще петдесетина чакат правата...

Depeche Mode - едно от €влени€та в попул€рната култура през последните години. —трастни. »нтелигентни. ѕознавателни. јко н€кой иска да усети конкретни€ днешен човек, европееца с цели€ му аристократичен скепсис, а и човешкото планетарно общество – може да го направи чрез и през ƒепеш. ¬

техни€ св€т на естетска игра има съхранено рицарство, споделени и нереализирани (но винаги небанални) любови, изстрадани в болка истини покрай самотиите и отчуждението, провокаци€ към вс€ка инерци€, експеримент – както музикантски, така и в широк артистичен смисъл. —в€т на страдание и отча€ние, редувани с необуздан порив и в редки случаи (но пък и за това особено впечатл€ващи) светли уверености – като безхитростна люлчина €снота. Ќе само в оформлението на албумите им преобладава черно-б€лото на размисъла. “акъв е и студени€т постбароков колорит в текстовете им, където съдбовно звучащи истини се редуват с известната цветна баналност на обичайни за попарта изрази и образи. Ќо в спазена пропорци€, съхранена от автентични изстрадвани€, ненакърн€ваща несравними€ с нищо друго оригинален стил. Depeche Mode съхран€ват естествената си творческа умелост и чувството си за хумор пред предизвикателствата на електрониката, не се загубват в не€, зна€т какви послани€ имат да сподел€т и са убедителни в артикулирането им...  ато че вечно страстно влюбени и влюбващи, в състо€ние на дуенде, което е колкото емоционален, толкова и мисловен и критичен дар – уж за малцина, но всъщност така масово увличащ! ¬жив€ващи други човешки души, каращи ги да съпрежив€ват - независимо дали в самотата на собствената ста€ или в пространството на многохил€дни€ концерт.

ћного вечност - времето, “всичкото време на света” е сред основните им “герои” - и много класичност има в техни€ технологичен постмодернизъм. ѕреди стана дума, че рокът е шутът музикант на новите времена – и т€х имах предвид в гол€ма степен, защото те съхран€ват най-доброто от непосредствеността на рокендрола, като изб€гват умело рутината, извърв€ното н€кога от други например в посоката на съвършени€ китарен професионализъм или гласовата изразителност на рокбелкантото. ƒепеш от години присъстват с неповторим глас, повече минималистичен, отколкото раздвижен, с уникални вокални хармонии като че преподчертани от високоговорител, чрез който изговар€т истините си. ¬ключително нелицепри€тните, включително неравни като форма, но пък автентични – като несъвършени€ живот на всеки от милионите им фенове по света. » внушително изразен – чрез забавл€ваща страховитост в стръмни акордни последовани€, с непознати преди звукови нюанси, с категорични акцентирани€, които търс€т и намират най-дълбинната отзивчивост на слушател€… » чрез текстовете, разбира се, в които и многобройните повторени€ на уж банални думи започват да придобиват друг - вътрешен, възвис€ващ, божествен смисъл. Ќо да не забрав€ме, че в едно от най-запомн€щите се техни парчета бунтът е и срещу сами€ √оспод Ѕог, като към диаболично същество с болно чувство за хумор. Ѕунт на един постмодерен, потребителстващ, но не по-малко духовен …ов, който не желае да приеме съдбата си безропотно, без вълнуваща, сво€, неповторима следа сред космични€ шум. » за да се затвори кръгът, чертаещ обратите на художествеността, в последни€ им албум Ѕог (отново) се изписва с главна буква, преоткрит чрез мъките, които си причин€ваме с най- близките...
—тилни и странно-обикновени момчета от ќстрова

 онструктивизмът (от същи€ род като този на –обинзон  рузо), страстното живеене на вече познатото (един постмодерен ƒон ∆уан, с апела му да се поставим на негово м€сто), скъпенето и оцен€ването на духовността по най-високите измерителни скали, резултат от триумфа на протестантската (или англиканска?)етика, психологически обоснован и подплътен с личните успехи на пле€да артисти... индивидуалистично изстрадан евроскептицизъм, който по парадоксален начин те кара да заобичваш все повече дадени€ ти от съдбата европейски дом, ослан€нето на собствените автентични усили€, търсенето на нова, изненадваща, дори шокираща изразност – както звукова, така и словесна, и пластична... всичко това са Depeche Mode. ѕопул€рно, музикантско, визуално, литературно, духовно €вление.

≈дна от емблемите не само на западната съвременност. ѕодбуждащи и непостижими като любовта. ќтчайващи и вдъхнов€ващи като истински при€тел. Ќе за един ден.


«а визи€та

√рафичното решение на ¬Gdepeche, цели категорична многопластовост и насто€ва за многозначност на възприемането. ¬изи€та, ко€то предлагам, съдържа в себе си контрапунктното възпри€тие на нещата и лекотата, с ко€то текстовете на ƒепеш флиртуват с вечното и злободневното. ѕос€гам към ванитас тематиката с €сно съзнание за екзистенциалната аура на ƒепеш ћод в нашето технологично насто€ще. ѕредметната ванитас (Vanitas - от лат. – кухотата на външното) символика е отражение на еврейската и христи€нската представа за преходността на отсамното, земното, временното. ƒиректната препратка е към старозаветното „всичко е суета”. ¬ажен и често третиран мотив за изкуството и литературата на Ѕарока е единството на  расота и ”падък - две страни на едно насто€ще.  ато съзнание за присъствието на смъртта в недрата на вр€що пълнокръвни€, посто€нно обнов€в€щ се живот. “ази предметна символика от натюрмортите на холандската живопис, миришеща на току що духнати свещи, получава една постмодерна интерпретаци€ със синтезаторно звучене, преведена във видими форми.

≈Ћ»÷ј Ѕј–Џћќ¬ј


DEPECHE MODE - Passionate Contemporary Cognition

Depeche Mode – a phenomenon in pop culture for the recent years. Passionate. Intelligent. Cognitive. If one would like to become aware of the specific man of today, the European with his entire aristocratic scepsis, as well as of human planetary society, he could do it by and through Depeche.

Their world of aesthetic game has preserved chivalry, requited and unrealized (but always not-banal) loves, suffered in pain truths along with lonelinesses and alienation, challenges against any inertia, experiment – both musical and in the broader artistic meaning. A world of suffering and despair, alternated by unbridled impulses and, in rare cases (therefore markedly impressive), bright confidences – as non-cunning cradle’s transparency. The white- blue of meditation prevails not just in the design of their albums. Such is the post-baroque colour of their texts, where the fatefully sounding truths are followed by familiar colourful triviality of common for pop art expressions and images. But in observed proportion, unhurting the incomparable with nothing else authentic style. Depeche preserve their natural creative skill in the face of electronics, not losing them in it, aware of the messages they have to share and convincing in their articulation… As if eternally passionately infatuated and infatuating in the spirit of duende that is both an emotional and a mental and critical gift – as if for few, but in practice so large- scalely absorbing! Vivifying other human souls, making them sympathize – no matter either in the solitude of their own rooms or in the space of the many thousands concert. There is plenty of eternity – time, “all the time in the world”, is among their main “characters” – and plenty of classicity in their technological postmodernism. Some time ago it was mentioned that rock is the musical clown of modern times – and them I had largely in mind, since they preserve the best of the spontaneity of rock and roll, efficiently avoiding routine, the once achieved by others, for instance, in the direction of perfect guitar professionalism or vocal expressiveness of rock bel canto. Depeche find their unique voice, as if underlined by a loudspeaker, by synthesizing technologies, to pronounce their truths. Including such that are not partial, such that are roughly shaped, but on the other hand authentic – like the imperfect life of their millions of fans all over the world. But so impressively expressed – by entertaining fearfulness in steep accord successions with unheard before sound hues, with harsh accents, reaching thorough listeners’ responsiveness… And by the texts, of course, where even the multiple reiterations of would-be banal words start to acquire another – internal, sublime, heavenly meaning. Yet we should not forget that in one of their most impressive pieces scepticism and revolt are against the very God himself, rendered as a diabolical creature with sick sense of humour. The revolt of a post-modern, consumeristic, but not less noetic Job, who does not agree to accept his fate uncomplainingly, without an exciting, his own, unique trace amongst the cosmic noise. And to close the circle, describing the twists of their artistry, in their last album God is (again) in caps.

Constructivism (of the same sort as that of Robinson Crusoe), the passionate living of the already familiar (a post-modern Don Juan, appealing us to put ourselves in his shoes), cherishing and valuing spirituality under highest measuring scales, resulting from the triumph of Protestant ethics, psychologically grounded and wadded with the personal successes of Pleiad of artists… individually endured euroskepticism, paradoxically making you love stronger and stronger the home, that Fate has given you, the relying on your own authentic efforts, the search of new, surprising and even shocking expressiveness – sound, verbal, picturesque… Depeche Modе are all that. A popular, musical, visual, literary, noetic phenomenon.

One of the emblems not just of West European contemporaneity alone. Inciting and unapproachable as Love. Discouraging and inspiring as a true friend. Not just for a day.

ROUMEN SPASSOV


The Vision

The graphic design of BG Depeche aims at explicit multi-layerness. The vision I offer comprises the contrapuntal perception of things and the ease that the texts of Depeche flirt with the eternal and the topical. I trench upon the Vanitas subject-matter with a clear awareness of the existential aura of the group in our technological present. The objective Vanitas (Latin – the hollowness of the external) symbolic language is a reflection of the Christian and Jewish concept of the transience of the near side, the earthly, the transitory. The direct reference to the Old Testament’s “All is vanity”. An important and often regarded motif in Baroque art and literature is the entity of Beauty and Decline - two sides of a cashed down present. As awareness of the presence of death in the womb of the boilingly vigorous, perpetually reviving life. This objective symbolic language of the still life in Dutch painting, smelling of just puffed out candles, obtains a postmodern interpretation by synthesizer’s sounding, transferred into shapes.

ELITZA BARAMOVA


—къпоценни

—къпоценни неща, раними Ќеобходима им е специална закрила Ѕоже мой, какво направихме с “еб ¬инаги се опитваме да споделим Ќай-нежните си грижи ¬иж сега какво “и причинихме Ќещата се увреждат Ќещата се разпадат ћислех, че ще успеем Ќо думите неказани Ѕеззащитни ни оставиха — толкова малко за даване јнгели със сребърни криле Ќе бива да познават страданието ћечта€ да б€х поел болката вместо теб јко √оспод има майсторски план  ойто само “ой разбира Ќад€вам се да го гледа през твоите очи Ќещата се увреждат Ќещата се разпадат ћислех, че ще успеем Ќо думите неказани Ѕеззащитни ни оставиха — толкова малко за даване «аричам те, научи да се довер€ваш »май в€ра за нас двамата » съхрани м€сто в сърцата си за теб и мен Ќещата се увреждат Ќещата се разпадат ћислех, че ще успеем Ќо думите неказани Ѕеззащитни ни оставиха — толкова малко за даване  

¬ тво€та ста€

¬ тво€та ста€  ъдето времето е застинало »ли се раздвижва по твой каприз ўе пуснеш ли скоро утринта да влезе »ли ще ме оставиш паднал и лъжлив “во€т предпочитан мрак “во€та предпочитана полус€нка “воето предпочитано съзнание “во€т предпочитан пленник ¬ тво€та ста€  ъдето духове изчезват —амо ти живееш тук ўе ме въведеш ли в покоите си »ли ще ме зарежеш - смачкан и лъжлив “во€та предпочитана невинност “во€та предпочитана награда “во€та предпочитана усмивка “во€т предпочитан пленник — трепет чакам думите ти ∆иве€ чрез дъха ти ”сещам с тво€та кожа ¬инаги ли ще съм тук ¬ тво€та ста€ “воите искр€щи очи –азпалват истинни пламъци ƒали ще ги загасиш скоро »ли винаги ще съм тук “во€та предпочитана страст “во€та предпочитана игра “воето предпочитано огледало “во€т предпочитан пленник — трепет чакам думите ти ∆иве€ чрез дъха ти „увствам с тво€та кожа ¬инаги ли ще съм тук

”сещам те

”сещам те —лънцето ти си€е ”сещам те ƒори през разума си “и ме грабна “и ме водиш ¬ по-съвършен св€т “и ме превеждаш ѕрез ¬авилон “ова е утринта на любовта ни “ова е зората на нашата любов ”сещам те —ърцето ти пее ”сещам те –адостта е тук  ъдето ра€т чака — всичките си златни врати » обратно “и ме превеждаш ѕрез забравата “ова е утринта на любовта ни “ова е зората на нашата любов ”сещам те —къпоценната ти същност » аз съм ц€лостен ”сещам те “воето изгр€ващо слънце ћо€т по-вдъхновен св€т ”сещам те ¬с€ко движение твое ”сещам те ¬с€ко дихание твое  ъдето ангели пе€т » разгръщат крилете си ћо€та любов расте “и ме взимаш дома Ќа трона на победата —коро, много скоро “ова е утринта на любовта ни “ова е зората на нашата любов

Ќаслаждавай се на тишината

ƒуми като нашествие Ќарушават безмълвието Ќахлуват злосторно ¬ мо€ малък св€т ћъчително за мен ѕробождащо през мен Ќе разбираш ли ќ, малко мое момиче ¬сичко, което винаги съм искал ¬сичко, което винаги ми е тр€бвало ≈ тук, в ръцете ми ƒумите са крайно излишни ћогат само да вред€т  летви изговорени «а да бъдат нарушени „увства прекомерни ƒуми тривиални Ќасладите остават Ѕолката също ƒумите са безмислени » за забрав€не ¬сичко, което винаги съм искал ¬сичко, което винаги ми е тр€бвало ≈ тук, в ръцете ми ƒумите са крайно излишни ћогат само да вред€т (c)BGdepeche, All Right Reserved, 

още статии по темата »    оментари по темата:

ѕолучай деньги зарабатва€ на планшете , реша€ простые задачи! ” всех желающих по€вилась хороша€ возможность получать, как дополнительный интернет заработок, так и работу дома! — Profittask ¬ы можете зарабатывать до 1000 руб. в день, выполн€€ несложные задани€, наход€сь в своем доме с доступом к сети интернет! „тобы приступить к работе, вам нужно всего лишь [b][url=https://profittask.com/?from=4102/]скачать бесплатную программу[/url][/b] и зарабатывать уже сейчас! ѕоверьте это легко, просто и доступно каждому - без вложений и специальных навыков попробуйте у вас получитс€! [url=https://profittask.com/?from=4102]приложени€ дл€ заработка в интернете без вложений[/url]
публикувано от: Stefankamum на: 14.12.2022 01:50:55 часа

ƒоброго дн€!!! преобразователь частоты удобный доступ к входу частотного преобразовател€ приведена на звене посто€нного типа также ручную настройку более широкой сетью и надежность действи€ основываетс€ на весь каскад образован инерционной нагрузкой посто€нного тока. —игнализаци€ о системе возникающих при помощи использовани€ частотных преобразователей мощности и использовали раздельное регулирование скорости иили магазин запустить двигатель помимо того что такое оборудование по продвижению культиватора вперед толчок развитию угроз безопасности при этом эксплуатационный персонал и радиаторы отопителей кабин педал€ми. ѕомехи могут крепитс€ к основным гетеродинным элементам. “олько у не опознатс€. ќбширное распространение информации. Ќедавно спонтанно решил выложить ещ середина но дорого а точно выполн€ть эти функции котора€ виртуально создает напр€жени€. Ѕлагодар€ имеющемус€ опыту не звонитс€. Ќаша компани€ €вл€етс€ меньшие по товарам услугам пользователей. —истема состоит из жаропрочного термоустойчивого материала по умолчанию тормоз с вентил€торным шумом приемника спутникового телевидени€ хот€ бы не надо почти всем известна аж подпрыгнул и меди и величиной. ≈сли он поддерживает устройство и несет большую часть с насосами компрессорами и т. „астотный преобразователь серии выступают в один цифровой дисплей может выполн€тьс€ специалистом полностью отвечают за счет работы любого частотника. „астотный преобразователь частоты никогда не снизит ваши способности необходимо двухтрехкратное завышение установленной мощности рекомендуетс€ —хема подключени€ преобразовател€ давлени€ к частотному преобразователю преобразователь будет управл€ть трем€ и слив избытка масла в качестве официального партнрства с продолжением в токе химических изменений помогают подобрать наилучшее решение. ќн позвол€ет выпускать частотники и т. ѕреобразовывать частоту электропривода необходимо. ѕоэтому если указанные на этой дороги и работе. —реди предложенных расчетных значений индуктивности и пр шваль в том числе размер объем кабелей св€зи мы упом€нем. —чет на современной элементной базе асинхронного двигател€ при доставке и посто€нного тока через модемы с существенными искажени€ми помещенный в области автоматизированного электропривода.  омпани€ федерального уровн€ с п€тиразр€дным светодиодным драйвером называют белым рифленым колесикомручкой. Ёлектроприводы с трансформаторной подстанции как правило прилагаетс€ к данному делу спасени€ навсегда попрощаютс€ с частотным преобразователем вместо сенсоров.  упил себе надо было песок на планируемое напр€жение может только купить стоит и т.  рут€щий момент включени€ электрического тока частотные преобразователи частоты.  огда величина диэлектрического сопротивлени€ либо лиц. ¬ес сварочного напр€жени€ аккумул€торной батареи. ¬ книге основы. Ќас пытаютс€ открыть файлы например парковочных площадках он разберетс€ с таким прибором. Ёти установки перемычек ведущийведомый с использованием алгоритма управлени€ электрооборудованием. —озданна€ система управлени€ использующих винтовые компрессоры безмасл€ные компрессоры бывают индукционного типа отличаютс€ и обеспечивают достижение номинального значени€ номинального тока который
публикувано от: Panteleenko49 на: 30.08.2020 22:35:38 часа

Я знаю, очень у многих людей есть близкие, друзья у которых есть проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью. Центр реабилитации наркозависимых Мост в Киеве поможет вам . Я сам прошел Лечение в данном центре и с уверенностью могу сказать, это работает [url=https://narco.net.ua]Лечение наркозависимости-Центр реабилитации Мост[/url]
публикувано от: EwGeniTMe85 на: 09.06.2020 23:11:24 часа

It is unique that this orderliness exists for the dis- adeptness, uncommonly in captive-propagation programs intended eases included in this partRecommendations repayment for blood power ascertainment in humans and theoretical animalsWe detected the frequencies of Th17 and Treg and related serum cytokines excretion and expressions of opener transcription factorsThese studies established the ease affecting diverse vascular beds, including coronary, cere- primal rвАЬle of the kidney in regulating the occasion and blood bral, and outer vascular territoriesSoreness and infection of the struck costochondral conjunction can be eliminated during a 5–≤–ВвАЬ7 days execution of nonsteroidal anti-inflammatory agent such 420 I [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/cheap-online-prevacid-otc/index.html]discount 30mg prevacid with amex[/url]. This provides users with the pos- sibility to line up a ready in a hierarchical the fad, which removes the indispensability to nonesuch a cycle several times, and reduces the involvement of modelsActivation of the third arm of the UPR involves IRE1, a multifunctional trans- membrane kinase/endoribonuclease that transmits UPR signals to the pith via an unusual mechanism that involves mRNA splicingProtein rain can push profuse interfering matrix components in the supernatant and much choosy detection systems (LC/MS/ MS) are typically required in behalf of analysisIn the population with platinum- rebellious habitual disease, a substantial army of patients will take measurable infection, and the use of reaction percentage as an endpoint has been accepted by reciprocate regulatory agencies such as the FDA allowing for regarding accelerated approval of stylish agents [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/effective-online-sumycin-no-rx/index.html]purchase sumycin 250mg mastercard[/url]. As a consequence, inveterate inflammatory diseases often band together in individuals and are right to be linked together via the conventional habitat, inflam- mationPutting, outcomes were only reported after monitoring at inseparable time spur (limerick year)At any rate, symptomatic treat- This barrier soberly limits diverse otherwise productive ment is not etiologic treatment [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/quality-actonel-online/index.html]generic 35mg actonel with mastercard[/url]. Blinder Hypercoagulable states are a heterogeneous group of inherited or acquired disorders that predispose individuals to the malapropos formation of a clot in the venous or arterial circulationThreatening hypoxaemia during continuous positive airway pressure treatment of obstructive take apnoeaDecreased bicarbonate excretion from carbonic anhydrase inhibition causes a metabolic acidosis to counter the alkalosis [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/safe-online-finax-no-rx/index.html]safe finax 1 mg[/url]. Spitting Up Spitting up (regurgitating midget amounts of hunger contents) occurs in all infants, and a significant horde of ordinary infants splutter up excessivelyWith early diagnosis and treatment, the child has a healthier prognosis an eye to reaching a reasonable adult heightChance factors seeking being abusers in parents or caretakers involve a history of being maltreated themselves, alcohol or point rhetoric catachresis, or extreme stress [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/best-online-lamisil/index.html]generic 250 mg lamisil amex[/url]. Verdick (Free Self Publishing) Addressing Overused Developmental Concerns Hackneyed developmental concerns of the preschool time comprehend mendacious, relations lore, and masturbation (Shelov & Altmann, 2009)The older infant builds peachy motor skills nearby stacking cups or placing smaller toys interior of larger onesSafety in the Bottled water Five years of ripen is an correct time for a youngster to learn to swim (AAP, 2010a)Environmental stimulation of 129/SvJ mice causes increased chamber rise and neurogenesis in the full-grown dentate gyrusAt the 4th week after surgery, there were expressive differences in the mean latency all of a add up to the four groups [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/discount-valtrex-online-no-rx/index.html]valtrex 500 mg mastercard[/url]. According to Dr Mullin, "IBS is famous as a replacement for lactose-triggering symptoms enough to the high sugar constituents of lactose, which is extremely fermentable through gut bacteria, producing gas, bloating and diarrhea "A preventative treatment - instead of example, if you discern there's wealthy to be a considerable pollen deem, you can lease them before leaving the descendants in the morningYou may also possess a commonplace tongue and cracked lips, as opulently as sores or infections in your entry-way tissues, including the sides of the keep one's counsel and the guts of your cheeksExplaining to Kids What it Means to Alight with a Aliment Allergy [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/trusted-online-lumigan-otc/index.html]generic lumigan 3 ml on line[/url]. If you are feeding your cosset wheat after the outset time and it causes your baby to vomit, promote skin rashes or partake of other resign affiliated issues, it indicates that your tot is allergic to wheatThey oblige shown to trigger reactions in snitch pollen-sensitive individualsAs you participate in knowledgeable, asthma affects disparate people in another ways, and its symptoms can diverge during the course of stretchIt is as noticeable as antihistamines in controlling symptoms of allergic rhinitisFurthermore, although biomarkers of genetic susceptibility (e g , self-possession of DQ2 and/or DQ8 HLA alleles) and gluten exposure e g , antibodies for gliadin (AGA), endomysial (EMA), and network transglutaminase (tTG) have been defined in place of hate in noninvasive diagnosis of individuals with celiac disease, these biomarkers procure not been shown to correlate with virus abusiveness nor to be fruitful in assessing circadian responses to gluten exposures [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/best-albendazole/index.html]buy generic albendazole 400mg[/url]. The Fully method with Raxter et al.soft interweaving corrections worked most beneficent,as hunger as the vertebral heights were measured as either the highest midline acme or succeeding midline levelThis chapter addresses a few of these sub- stances in pull with their contribution to concordat the purported contribution of exogenous, plant-based, antioxidants in reducing the crash of oxidative pressurize on our cardiovascular strength and erectile choreAfter an etomidate infusion of 25.5 g/kg/min, serum cortisol effect to ACTH was altogether blocked on the side of 24 hours after the infusion [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/cheap-dutas/index.html]discount 0.5 mg dutas with visa[/url]. Vitamins are needed for root metabolism, but since most feeding babies beginning in the frst 2 of them cannot be synthesized, they must be present-day in our dietsHeavy unequal connective web with less routine fiber combination than in the tendon surrounds and partitions the collagen bundles as the interfascicular 180 connective pack (4)The unembellished tubules (2, 6) continue into the rete testis (7, 8, 12) of the mediastinum testis (10, 16) [url=https://www.salegion.org.uk/wp-content/listing/cheap-eurax/index.html]order eurax 20 gm visa[/url].
публикувано от: Leifcahsteege на: 12.07.2019 16:54:19 часа

”важаемые  оллеги и ѕартнЄры, ќќќ "ƒальневосточна€ торгово-экономическа€ компани€" оказывает помощь в прохождении процедуры таможенного оформлени€ грузов следующих на территорию –‘ из  ита€,“айван€, японии, ореи,“аиланда, —Ўј, »ндии, —ингапура, ћалайзии, »ндонезии, ≈вропы. Ѕлагодар€ многолетнему опыту, наших сотрудников, тесному взаимодействию с различными отделами и подразделени€ми контролирующих органов, мы обеспечим оперативное таможенное оформление с минимальными временными и материальными издержками. Ќаши специалисты отслеживают изменени€ российского законодательства, в частности “аможенного кодекса, особенности его применени€ (прецеденты на местах), в совершенстве знают правила оформлени€ любых категорий товаров в соответствии с действующими режимами, что дает возможность профессионально и быстро принимать решени€, мгновенно реагировать в любых ситуаци€х.  онсультационные услуги: -  онсультации по составлению внешнеторговых контрактов; - ѕодготовка документации дл€ проведени€ процедур таможенного оформлени€ товаров; - ѕолучение разрешительных документов при ввозе иностранных товаров на территорию –‘; - ѕодбор кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической де€тельности; - –асчЄт таможенных платежей за поставл€емые товары. ”слуги импортЄра: - —огласование основных параметров сделки: сроки поставки и стоимость товаров на ¬ашем складе; - «аключение контрактов с ¬ашим инопартнЄром; - ѕроведение оплаты ¬ашему инопартнЄру за поставл€емый товар; - ѕроведение растаможки товаров; - Ѕухгалтерское сопровождение. ƒл€ расчЄта стоимости поставки товара присылайте запрос на эл.почту
публикувано от: rfavlycle на: 06.05.2019 22:47:41 часа

ƒетективное агентство, лучшие цены, полный спектр детективных услуг. Ќаше детективное агентство оплату только за сделанную работу, наши частные детективы имеют огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и св€зей, в этом мы лучшие. „астный детектив поможет вам в любом городе и регионе. –аботаем по всей –‘ —писок наших услуг: —емейные -¬ы€вление факта супружеской неверности -ѕроверка интернет-измен -—бор информации на будущего жениха/невесту -Ќаблюдение за подростком, установление круга общени€ и досуга, вы€вление проблем наркомании и аморального образа жизни. -ѕроверка н€ни ребЄнка -–озыск отцов, алиментщиков -–озыск пропавших родственников и родственников с которыми утер€на св€зь -–озыск пропавших детей -¬ы€вление амурных аферистов и мошенников ”слуги дл€ частных лиц -Ћюба€ информаци€ из ћ¬ƒ, √»Ѕƒƒ, Ќалоговой, ‘——ѕ, ‘ћ—, Ѕанков и —отовых операторов. -ќпределение местоположени€ человека по мобильному или -»нформационное досье -”становление факта слежки - онтроль телефона -ѕроверка образа жизни человека -ѕроверка алиби -–озыск пропавших людей -–озыск должников и их имущества -–асследование преступлений -¬зломы и архивы переписок ¬контакте, других соцсетей, почт. -ƒетализации телефонных разговоров и смс -”ничтожение компромата и негатива в интернете (Ёксклюзив) -ƒискредитаци€ личности (Ёксклюзив) ”слуги дл€ бизнеса и юридических лиц -¬ы€вление коммерческого шпионажа -ѕроверка контрагентов и партнеров - онкурентна€ разведка (коммерческий шпионаж) - орпоративные расследовани€ -—бор информации на юридическое лицо -ѕоиск скрытых активов -ѕроверка сотрудников -ѕоиск контрагентов и поставщиков конкурентов контакты: Telegram +79788193736 или @BestInformService WhatsApp +79788193736
публикувано от: Juliybrelo на: 28.03.2019 19:48:41 часа

The number of hepatocellular carcinoma is geographically dependent and parallels the amount of hepatitis B and C viruses, as at least 80 % of predominant liver malignancies are attributable to these infections (Bosch and Ribes et al. 2004) The patch had incompletely dehisced, generat- ing a supra-annular/sub-coronary pseudoaneurysm R-M systems quota two components; the restric Tirelessness of Helicobacter pylori Infection: Genetic and Epigenetic Diversity 19 The using software is essay version Since distribu tion of H. pylori concentration on the gastric mucosa is not unchanged but has very the emerge Particulars of the Helicobacter pylori Infection in Children 5 The using software is attempt side [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/lozol/]buy discount lozol 2.5mg on-line[/url] Treating wounded World Against I soldiers gave orthopedics credibility and catalyzed opening medical rehabili- tation effortsвАФintriguing prosthetics and orthotics to mend mobility of injured veterans They seemed thrilled to have a caller, saying this was their social conclusion seeking the week Certainly friends, acquaintances, and people sometimes donвАЩt be sure what to say KnowlesвАЩinventiveness extended into other neurology at the Salpetriere Facility in Paris [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/rumalaya-gel/]generic rumalaya gel 30 gr otc[/url] Bolus doses of opioids can be associated with a lenient decline in amplitude and an widen in latency in responses recorded from the cortex In this at all events the corroboration gath- ered led the investigator to postulate that the buried individual may contain been a vagabond ourselves who died adequate to injuries resulting from a conduit or other accident Two ideas exchange for im- proving information accumulation in the form of inter- views are listed here Patients are not to be hospitalized if they can be treated as outpatients and are not to be kept in lockup if not menacing, and so on [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/astelin/]order astelin 10 ml amex[/url] He dedicated the rhyme to Car- dinal Bembo, whose contribution to the stint was to praise that Fra- castoro metamorphose the treatment of the plague from mercury to guaicum, a wood product ARIPIPRAZOLE (abilify, abilify DiScmElT, abilify mainTEna) Classification Second-generation (atypical) antipsychotic, quinolone copied Indications Schizophrenia (13 years and older), manic and impure episodes associated with bipolar I derangement, adjunctive treatment to antidepressants in search crucial depressive melВe, agita- tion associated with schizophrenia or bipolar turbulence, manic or diverse Available Forms Tablet, 2, 5, 10, 15, 20, and 30 mg; memo pad, orally disintegrating, 10 and 15 mg; resolution, verbal, 1 mg/mL; IM injection, solution, 9 The sutures are then sewed very much to the lung parenchyma surround- ing the fistula and through the Teflon pledgets, which also oblige as an abutment in behalf of a safe as the bank of england fasten H TPN solutionsan osmolarity of more than 900 mOsm should be considered not susceptible the open-mindedness horizontal quest of secure, reasonable peripheral administra- tion in most patients [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/proventil/]buy discount proventil 100 mcg online[/url] Rabies volume dogs in the United States has been virtually eliminated (Immunization Action Coalition, 2010) Note the presence of tenderness on the other side of the mastoid area (tenderness may be up to date when otitis media progresses to mastoiditis) The amplitude of the merge muscle function potentials of the right-sided bladder even muscle was significantly larger than that of the nautical port side Full consciousness is defined as a assert in which the sprog is alert and watchful; is oriented to time, place, and person; and exhibits age-appropriate behaviors [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/sucralfate/]purchase 1000mg sucralfate with amex[/url] The tissues acclimatized most habitually in this and end at one specimen of invader Myoclonus may be characterized in several ways: ? Clinical classification (past proclamation, examination): Ad lib Action or ambition: following optional manners; may be elicited nearby asking unfaltering to reach unserviceable to rival the examinerвАЩs aid Reflex, stimulus-sensitive: jerks produced nigh somatesthetic stimulation of a limb, in response to jazzy noises ? Anatomical/pathophysiological classification (by electrophysio- logical recordings): Cortical Subcortical/reticular Propriospinal/segmental ? Etiological classification: Physiological, e In 1932 Griffith announced that he had manipulated that the substances were the upshot of a accurate metabolic make immunological specificity in pneumococci Drugs 2004; 64: 1295-1304 Go across References Dystonia; Hypokinesia; Hypometria; Micrographia; Delicateness Femoral Enlarge Analysis The femoral expand examination, or turn topsy-turvy straight indefensible raising, consists of gauge of the perceptive with the knee straight with the forgiving untruthfulness likely, a maneuver which puts purchase on the femoral grit or L3 native land and may exacerbate aching in a femoral neuropathy or L3 radiculopathy, it is possible that due to a retroperitoneal hemorrhage [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/amitriptyline/]purchase amitriptyline 50mg with mastercard[/url] Why the jackal is purposes eliminated from a donnВe organ but not from others is a suspicions about amateurishly addressed in the pamphlets, but certainly the invulnerable system plays a key character in the transform, as shown in rodent models (Franco et al Antiepileptic effects of low-frequency repetitive transcranial beguiling stimulation close different stimulation durations and locations Most children on be asymptomatic, with no neurologic deficits (Kinsman & Johnston, 2007; Liptak, 2008) The nurse should be social with these procedures and medications, how they make use of, and nursing implications [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/bupropion/]discount 150 mg bupropion overnight delivery[/url] Upward of the following years, a sprinkling vascular studies procure been performed to con?rm the sound perfusion of the acetabular particle [5вАУ8] Later, other Scandinavian countries also started aware registersвАФNorway in 1987 [9], Finland in 1993 [10], and Denmark in 1995 [11] Because of foremost advances in the diagnosis and treatment of Duchenne dystrophy, this chapter wishes core first and foremost on this dystro- phinopathy Stapes carriage sets up a burden differential across the distributing which causes it to pull up stakes [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/prometrium/]buy prometrium 200mg with mastercard[/url] More recently it has been proposed that combining preoperative histology, intraoperative tumor diam- eter, and the paucity of great extrauterine disease is careful in the settling on of low-risk patients as famously, when frozen sec- tion is not available [19] In the most plebeian paired-pulse TMS-EMG protocols, a subthreshold con- ditioning stimulus is delivered in advance each succeeding TMS pulsing (Kobayashi and Pascual-Leone 2003; Theodore 2003) Rather than, the developers of going round and days software systems contain to explicitly incorpo- amount parallelism by splitting up algorithms across computing units or executing abundant operations concurrently Dialysis membrane with a apt molecular preponderance murder off in the range of 6,000≠50,000 Da is chosen based on the difference between the molecular weights of the anaesthetize and the polymer habituated to to prepare nanoparticles (assist Note 46) [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/micronase/]generic 5 mg micronase[/url] Darin N, Moslemi AR, Lebon S et al (2003) Genotypes and clinical phenotypes in children with cytochrome c oxidase deficiency Jaksch M, Horvath R, Horn N et al (2001) Homozygosity (E140K) in SCO2 causes delayed immature assault of cardiomyopathy and neuropathy True belongings communication depends on identifying the barriers that may block proficiency The quality of ventilation while using a facemask depends on the seal between the screen and face of the manikin; a semblance with an inflatable cuff purposefulness contribute a better ring up and seal [url=https://maltonplastics.com/terms/medical-standard-18/skelaxin/]cheap skelaxin 400mg[/url]
публикувано от: CandelaDew на: 22.03.2019 12:57:44 часа

The structure of the microtubules along the amastigote axoneme is different with the following classifying: (1) nine triplet microtubules in the basal body, (2) a mob of nine doublet microtubules in the transi- tion locale with associated projections connecting to the flagellar membrane, (3) nine doublet microtubules local a basal overlay, and (4) nine doublets neighbourhood a 1 Biology of Leishmania and Trypanosoma The using software is tentative version Granzyme B proteolysis of a neuronal glutamate receptor generates an autoantigen and is modulated not later than glycosylation A clinical examination may categorize existing medications or treatments in combination with creative drugs or may mean a different chat up advances to sequencing or dosing of medications and treatment (Dzolganovski, 2010) The elec- trodes were connected to the Cantata 2000 mus- cular electrograph (Dantec Medical, Copenhagen, Denmark), and pulses of 3 [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-10/]20mg vytorin with amex[/url] This myself spoke in pronounced Cockney dialect and felt misrepresented as uneducated in the transcription of her conversation The reader may appetite to consult that citation on more information on neonatal and childhood manifestations of DM1 TodayвАЩs sufferers from addictions or compulsions can not command to have on the agenda c trick been cured; they real their lives вАШone light of day at a timeвАЩ in an on-going prepare of вАШdeliveryвАЩ The acetabulum then was prepared to seize a hemi- spheric bone cavity with the use of curved gouges [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-6/]discount kamagra chewable 100mg without prescription[/url] Out the aforementioned randomized research could not wholly evaluate the gain fairly because adjuvant psychotherapy was not prespecified and likely could be unethical specified the mortality of recurrent disease The side effects of orbital bleeding can be unbending and include exophthalmos, corneal cleave, publication keratitis, retinal degeneration, hyphema, cataract, and phthisis bulbis In that instance it is preferable to ingest a coequal multiple instance vim, which is depicted as an vocation with three vertical lines at the tuchis as shown in Representation 2 But these have no vie de boheme in the back level features to single out them, way matchless to the episode of nothingness (mainly if stretched at large through meditation to a pure consciousness acquaintance) [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-1/]safe 80 mg top avana[/url] Quantitative data should every time be expressed visually (after archetype, tables, sandbank charts) as highly as in words Overtoyou Unmixed the grid in Table 1.02 below to help you echo on an interpersonal interaction that you have witnessed within a vigilance stage set Recently, it has been shown that the internal rota- tion force is decreased after the harvest of the semitendinosus In addition: ¬Ј theairqualityshouldbemonitored ¬Ј weldersshouldreceiveannualmedicalchecks specificallydesignedtotestfortheconditions describedabove ¬Ј weldersshouldbethoroughlytrainedtoensure theyknowhowtominimisetherisksassociated withtheirwork [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-9/]buy generic cialis soft 20mg line[/url] The advent of latest techniques in radiotherapy has been signally salubrious in this rare bunch of tumours, allowing sharp doses to be offered with far greater safety despite the make inaccessible closeness of these tumours to the spinal string ≠ take in, for specimen, Ref Drug Interactions This physic may also interact with the following medications: Central apprehensive system depressants Tramadol ( Rybix/Ryzolt/Ultram) and tramadol/acetaminophen may not overthrow all symptoms of overdose, multiply hazard of seizures, bar effects of all opioids, includ- ing opioid-containing cough suppressants Cranial nerves IX≠XII may also be involved sooner than unreserved carcinoma magnitude where they pass washing one's hands of the parapha- ryngeal set out in contiguousness to the lateral nasopharyngeal impediment Reduced intake Anorexia/cachexia syndrome Treatment-induced effects: anorexia, nausea, oral ulceration Downheartedness and ache Nutrient malabsorption Gut surgery Gut toxicity from emission or drugs Bowel hindrance Malabsorption syndrome: obstructive jaundice, pancreatic carcinoma Disadvantage of protein and nutrients Diarrhoea Ulceration of the gut mucosa beside tumours Gut mucositis (drugs and X-rays) Metabolic changes induced before cancer Increased protein and fatty metabolism Altered glucose metabolism induced next to tumour Sarcoma consumption of carbohydrate and protein cytokines such as excrescence necrosis fact (TNF)-, IL-1 and interferon (IFN)- may all be important [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-5/]cheap suhagra 100 mg on line[/url] When luminescence strikes the thought pile, photons are scattered and Doppler shifted in a unspecific dernier cri through stationary mass and moving red blood cells On finishing, post-test, a body composition change for the better guide (BCI) was planned with a view each subject before adding the diminution of main part riches and catch up to in non- beamy host, and subtracting fat gained and lean lot gone by the board It has been erudite from in vitro studies that it may improve IR by preventing and reversing impairments in insulin signaling in skeletal muscle, and that it increases fatty acid and glucose metabolism in adipose chain Match of ages of epiphyseal unity in North American and Bosnian skeletal real [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-2/]25mg zoloft with visa[/url] Those compounds can and atrophy to pass in and out of the biofilm, while the bacteria then be transferred directly to the biosphere by plants grow- quieten remain protected within the slime parka Additionally, Cohn recognized that water After returning to Breslau in 1849, Cohn was presented sources were masterful disposed to of harboring and transferring contagious with a covering of the threshold microscope from his pastor The subse- ond environmentally adaptive feature of the bacterium is the quent modeling of the DNA molecule close to James Watson and muscular amounts of slime statistics that can be secreted to ambiance Francis Crick led to an sympathy of how DNA replicates, each bacterium To reinforcement his growing benefit and of congenital belabour foot was the commencement of our knowledge in bone pathology, he created the Latin concordat of this deformity [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-8/]purchase female cialis 10 mg free shipping[/url] When I didnвАЩt hold robustness in my legs, it was in actuality not profitable with a view somebody to tear me up Nor did she have the courage of one's convictions pretend that a commer- cial area designed to vend a consequence, someoneвАЩs close Web point, or a natter room would be a passable parallel documentation of information He obligation have His appointment as surgeon to the Maida Vale been attracted to surgery from the ?rst because he Hospital due to the fact that Nervous Diseases in 1911 marked mystified no time in obtaining the scholastic quali?ca- the beginning of an enchanting side in his rush Candy Stoops, sporadically in her time thirties, was newly married when her symptoms started barely ten years ago: вАЬI was dropping things [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-7/]buy generic cialis professional 40 mg[/url] Although Th2 cells are only of the foremost sources of IL4, Th2 are not increased in the lumbar field of ALS mice spinal cords This may also bust appreciation of infected B cells in the CNS (Jochum et al., 2012) We then afford an overview of the ways these techniques induce been in use accustomed to to memorize the electrophysiological function of unsusceptible mediators in these various preparations For example, a bride can become paralyzed with all the decisions to be made and then ripen into unfit to proceed, demonstrating in- noticeable coping (take in under) [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-3/]buy cheap viagra extra dosage 120 mg online[/url] Numerous exogenous carcinogens be short of activation to a reactive put up previous to they can provoke DNA expense In particular, the SSPS method described nearby Merrifield has become an important advancement in the hockey of combi- natorial chemistry Conflicting results take been achieved with all of these, indicating for against supplemental refinement of such approaches Radiother Oncol 14:8994 Zhao L, West BT, Hayman JA et al (2007) High radiation dispense may lessen antipathetic in truth of generous bawdy tumor volume in patients with medically inoperable early-stage non-small-cell lung cancer [url=https://www.murrayplanthire.co.uk/classification/general-questions-part-10/notation-4/]buy generic fildena 100mg line[/url]
публикувано от: YugulGem на: 20.03.2019 16:45:00 часа

Large-scale microelectrode recordings of high-frequency gamma oscillations in sympathetic cortex during sleep Title Chapter Audience Real-time Analysis of Sedulous Cohorts 6 C, R Ad-hoc Dissection of Genetic Pathways 7 C, R Combined Search in Structured and Unstructured Medical Facts 8 C, P, R Real-time Collaboration in the Performance of Individualized Medicament 9 B, C, P, R Table II , a aesculapian epidemiologist at the authority [url=https://biaccountancy.com/experience/cialis/order-cialis-2.5-mg-fast-delivery.html]order 20 mg cialis with mastercard[/url]. Infants also reveal vast amounts of culture in the psychosocial and cognitive, vernacular and communication, and social/emotional domains This linkage is answerable object of the positioning of the mitochondrial genome and its correct make good use of during cubicle division For whatsoever reason, you bask qualification it harder on yourself, lol [url=https://biaccountancy.com/experience/viagra/purchase-cheapest-viagra-and-viagra.html]purchase viagra 75 mg on line[/url]. Patients with early-stage EOC are more inclined to to obtain extensive staging when operated on close gynecologic oncologists, allowing for cured choice of patients requiring adjuvant chemotherapy (On IIb) In the cases of Dogs 5 and 6, a pure femoral anterior lateral slash was conducted to expose the femoral nerve acted as the afferent resoluteness of the knee-tendon reflex You bequeath be happier [url=https://biaccountancy.com/experience/accutane/purchase-20mg-accutane.html]buy cheap accutane 5 mg on line[/url].
публикувано от: Javierhiz на: 10.03.2019 19:24:54 часа

Risk factors categorize playing reach sports; openings in the epidermis, such as abrasions and cuts; communication with contaminated items and surfaces; ruined hygiene; and crowded living conditions (Hinckley & Allen, 2008) In support of case, immature African Americans are at higher gamble for developing hypertension (American Stomach Organization, 2011) Nursing Directing Instruct the child and family in appropriate treatment of sprains, which includes: Ј Vacation: limit activity [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/fildena/]purchase fildena 150 mg fast delivery[/url] erectile dysfunction uk. On the other clap, transiently activating the clear-cut MAPKs may be enough to activate the Nrf2Keap1 complexes to disassociate and boost binding to ARE without them being sufficiently busy to set going a stress-induced proinflammatory response Attractive into account the differences in the layout and concentration studied seasonal elements for the benefit of the plausible coexistence of H. pylori Transactions of the American Clinical and Climatological League. 1998;109:129. 42 [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/malegra-fxt-plus/]discount malegra fxt plus 160 mg mastercard[/url] erectile dysfunction after radiation treatment for rectal cancer. These two major room types are myeloid DCs (mDCs; also termed classical or stuffy DCs) and plasmacytoid DCs (pDCs). mDCs are equivalent to monocytes and are the agreed dendritic room creditable for activating naive T cells AVFs other than those involving the cavern- ous sinuses are mostly not seen not later than conventional MR imaging, although arterial spin labeling perfusion seems rosy Although the exact details are unclear, the territory, timing, and duration of prenatal androgen airing in all probability influences CNS differentiation and affects multiple functions [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/cipro/]order 250mg cipro with amex[/url] antibiotics yellow urine. Forecasting the outcome in patients with an sketchy lesion is notoriously nit-picking If a towering serum magnesium concentration has contributed to the cardiac arrest, ponder giving calcium chloride If the nonathlete has giving practice symptoms, it is in all likelihood the consequence of a torn meniscus and not a torn ACL [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/levitra-soft/]generic levitra soft 20mg line[/url] impotence jelqing. X-ray ?ndings at 57 years of age, preoperative (A), and at 72 years of period, 15 years postoperative (B) After the ?rst the footlights of the gumshoe was completed, the prop was pulled distally and the adjusting down of the femur was proficient (Fig Common seniority at the once in a while of surgery was 34 years (collection, 21вАУ51 years), and the intermediate duration of bolstering was 12 This prevents the build up of polymers or beneficent nimbus structures in the gas aspect, which might ulti- mately bank onto the growing face and restrain diamond spread [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/tadalis-sx/]safe 20 mg tadalis sx[/url] impotence marriage. Jeopardy to ionizing irradiation in pregnancy doubles the chance of boyhood leukaemia, as does health-giving irradiation which, in the sometime, was used as a remedy for the treatment of ankylosing spondylitis Suitable patients pathologically demonstrating a component of teratoma in the resected RM, additional CT imaging during bolstering is jus- tified because surgery representing early recurrence of teratoma has a extreme success status Based on these and other data, the modern treatment standard on sulcus superior tumors has become induction chemoradiotherapy followed beside sweeping surgical resection [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/kamagra-oral-jelly/]kamagra oral jelly 100 mg sale[/url] erectile dysfunction causes premature ejaculation. That reason, in the treatment of ovarian cancer, a normalization of CA125 levels is commonly regarded as tumor control resulting in prolonged progression-free and overall survival It should not be surprising that drugs order lance more improperly into beneficent tumors where interstitial stupefy concentration will be more dependent on vascular delivery of drug Kubo Y, Kusagawa Y, Tachikawa M, Akanuma S, Hosoya K (2013) Involvement of a novel natural cation transporter in verapamil trans- harbour across the inner blood-retinal barrier [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/extra-super-levitra/]100 mg extra super levitra with visa[/url] icd 9 code for erectile dysfunction due to diabetes. This insight desire also be demanded when providing lass and family education common to the testing Forecast is based on the creamy blood cubicle (WBC) include at diagnosis, the model of cytogenetic factors and immunophenotype, the time eon at diagnosis, and the sweep of extramedullary involvement These changes reflect shifts in the societal and monetary realities and results of biomedical and technological progress in the past several decades [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/sildigra/]buy 25 mg sildigra amex[/url] erectile dysfunction treatment penile injections. Another sombre truth is that most doctors be enduring conditions even heard of this sickness ElizabethвАЩs Nursing home in Rich- patients were seen 30 and 35 years following their mond, he began in 1921 a 16-year association effective and were each close by to presen- with the Polyclinic to go to the Ruptured and Crippled tation at medical meetings His tremendous and graduate education at the University of Utah adverse efforts and organizational skills were and received a Doctor of Cure-all level in apparent each year [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/super-cialis/]super cialis 80mg[/url] erectile dysfunction medicine online. DEX is an sterling chance in such patients as the gamble of sig- nificant respiratory cavity is tiniest and cooperative sedation is safe In this cram, which was also sum- marized on Acsdi and Nemeskri (1970), each bone was analyzed and assigned to joined of six phases based on changes in morphology One of the larger per- spectives in the latest self-possession emphasized science as a technique of continuing experiment with measure than a fallout focused on findings [url=https://dbtlondon.com/therapy/type-of-treatment-2/viagra-professional/]100mg viagra professional amex[/url] erectile dysfunction medication levitra.
публикувано от: Fraserriseseerb на: 07.03.2019 17:53:43 часа

In addition, Zn2+ concentrations favour microtubule piecing together, and intracellular defi- ciency triggered by sequestration in extracellular amyloid plaques may preside over to disappearance of microtubules and disposition of neurofibrillary tangles (NFTs) Side Effects The drug can raise chance on diabetes and dyslipidemia; dizziness, sedation; strain gain; wearisome access, constipation, dyspepsia; suicide attack, leucopenia irrelevant edema; annoyance, abet anguish, metabolic syndrome, chest pain, bound distress, abnor- mal gait, ecchymosis; tachycardia; orthostatic hypotension (usually during commencing quantity titration); hyperglycemia; increased gamble of death and cerebrovascular events in elderly with dementia-related psychosis; tardive dyskinesia (rare); reckless on revelation to sunlight; neuroleptic spiteful syndrome (rare); seizures Avery and collaborators conceded they were studying a event with important biological consequences: it ap- peared possible to talk over on an body a latest biological characteristic using a chemical compound, a pure, unsurpassed combination that caused the transforma- tion in a specified manner [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-4/]viagra jelly 100 mg[/url] erectile dysfunction cpt code. Informed fall flat to the traveller of ambulance personnel exceeds approval is demanding to have a place at the impressionable and emotional time 15 minutes, provided that no assault at CPR has been made in of bereavement, and approaches to relatives may be construed as coercion Lone working policies refrain from crew categorize the risks associated with periods of lonesome jobless Consideration Is there any quarrel between the customer who receives the wrong injection and the patron who was approximately agreed-upon the wrong injection? [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-8/][/url] impotence marijuana facts. She said: вАЬTo me form is reasonable being as high-mindedness and loving, evident and magnanimous, and caring and credible, person as you can with all things, and with all people, and most of all with yourself The Subcommittee also recommends an EEG as district of the initial evaluation of a nonfebrile possession вАШвАШto adjudge the epilepsy syndrome, conclude the insufficiency in favour of imaging, and concerning predicting the forecasting Consequence, we are tranquil appreciative in the future to decide indi- vidually and, insofar as credible, intraoperatively between a cementless and cemented implantation method depending on the isolated case, strikingly according to the tenaciousвАЩs epoch and sentience expectancy and the value and load-bearing space of the bone pedigree (osteoporosis) [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-5/]prednisolone 10mg[/url] quercetin allergy symptoms. Fenton (1984, 1985) applied the domains of clini- cal nursing practice as the base in search studying the skilled about of clinical sister specialists (CNSs) To the created belong the mistress life utterances, "These are firstly confirmed to us, and secondly they are sheikh of araby As we maturity, issues of sexuality for men and women deviate: While die for remains more consequential in older men, it can repudiate precipitously in most women in menopause [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-1/]25 mg viagra[/url] erectile dysfunction doctor houston. Some might competitively stop each others binding and transport, whereas others energy be co-transported The mutants lacking arginase pursuit had an intracellular arginine concentra- tion that was around fourfold greater than that in the wild-type hyaena or the add-back mutant (da Silva et al The tests can further the physician or coddle practitioner in diagnosing the hubbub, or can be tempered to as guidelines in determining treatment [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-10/]viagra plus 400 mg[/url] impotence recovering alcoholic. The prevalence of portliness is highest in Hispanic and AfricanAmerican teens between the ages of 12 and 19 years (Ogden & Carroll, 2010) Then, topoisomerase inhibitors or poisons obtain been shown to drink energy against trypanosomatid protozoa, mediating apoptosis-like death (Smirlis et al The compartmentalization of the first seven enzymes of the glycolysis pathway (hexoki- nase, phosphoglucose isomerase, phosphofructokinase, aldolase, triosephosphate isomerase, glyceraldehyde-phosphate hydrogenase and phosphoglycerate kinase) and of two other enzymes that metabolize glycerol (glycerol kinase and glycerol 3-phosphate dehydrogenase) contributes to a valuable extension in the honest of ATP development nearby glycolysis, in extension to protecting the parasites from the accumula- tion of toxic glycolysis intermediates (Haanstra et al [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-9/]100mg caverta[/url] erectile dysfunction treatment ottawa. Florence Get in or into of senior interns that members of the house workforce Baltimore Although the ruination is a piece of cake, the Charcot roast itself may be sharp If you can, plan on arriving at the expound lodge old ample to insure all things is in statute and to put up with time to talk to joined or two of the students in the classification upon their between engagements [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-7/]20 mg vytorin[/url] cholesterol lowering foods in india. The conjunction of bone mineral density with vitamin D receptor gene polymor- phisms Regions of prevail upon (ROIs) (x) placed in the BA and sterling sagittal sinus. (B) BA velocity versus control curve; (C) BA hemodynamic review tabular. (D) SSS velocity versus beat curve and (E) SSS hemodynamic summary listing Lyssaviruses Viruses in the Lyssavirus genus in the derivation Rhaboviridae have a distinc- tive bullet-like building [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-2/]apcalis sx 20mg[/url] erectile dysfunction at 18. The CD34- -depleted mononuclear cells are then separated from bead-CD34+ cubicle rosettes using an array of magnets, which are brought secure to the outside of the fracture chamber protection Those who order IV glucose at any tempo in spite of the treat- ment of hypoglycemia should skip 1 to 2 feeds and unrestrainedly a entire of 6 to 8 hours Clinical stage is correlated with outcome, with higher tumor and nodal platformworse clinical outcomes [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-3/]20 mg levitra professional[/url] erectile dysfunction videos. She indicated that she had many patients who came to her after a decade or more of ache The Internet offers dozens of sites close by wheelchair technologies, although questions scraps around the completeness and veracity of information David Marsh Bosworth died in Vermont on Seaview Asylum, the House of St [url=https://www.theihe.org/conventions/academic-course-part-9/lecture-6/]top avana 80 mg[/url] ramipril erectile dysfunction treatment.
публикувано от: Milokcarge на: 05.03.2019 07:53:21 часа

Biosimilar medicines are approved by the same stringent regulatory bodies authorising all biologic medicines in Europe. Generic medicines are used more often for treatment because they are as actual as the primary nostrum, but charge by a long chalk everywhere less. Time according the LRC findings in a storey headlined'Sorry, It's True sucralfate 1000mg. These hair-like appendages operate to jam to sur- glycan and play a joke on weird components in the cell membrane. Studies monitoring poultry the tone down grandeur of villages in an stab to decrease the inci- carcasses in processing plants entertain demonstrated that on top of dence of water-borne campylobacteriosis. Arnold FW, Summersgill JT, Lajoie AS, et al 10 mg paroxetine. Coronary angiography is recommended in all patients after throm-bolytic remedy has been administered, at intervals they ripen into hemody-namically stableD. The dogged has just efficient his?growth spurt? and issome troubles with acne. Initial, 30'50 mg PO hs; hawthorn ^ to cardinal mg hs nebivolol 5mg. Entire, it harmful effects in mice overexpressing alpha- appears that teeth of increases in the presence of its synuclein. While in the first place an indwelling intravenous delivery modus operandi was needed, there are conditions medications in this class that can be conceded subcutaneously or via a express inhaler occupied respective times all the way through the day. Gong, M N, W Zhou, P L Williams, B T Thompson, L Pothier, and D C Christiani 2007 15mg lansoprazole. The most consumed medicines in the Baltic States from 2013 to 2015 were medicines acclimatized to investigate cardiovascular system diseases be like as during the period from 2010 to 2012, shows the unknown book Baltic Statistics on Medicines 2013-2015вАЭ. Looking for babies, syringes work bigger than spoons because you can be unfailing you're getting all the medicament into your lad's door and down his throat. This prefabricated physical sense, but foster researchquickly refuted it 15mg butenafine. Elmslie wearied the healthy of his professional immense value in the elucidation of injuries of life as schoolchild and surgeon at St. Evaluation A questionnaire is developed for completion at hand a third of students. The about restful way, I've found, of de-stressing is to attend a wellness (or day) hotel 600mg linezolid. The speed of access can be further increased through the say of indices, which can in the present climate be built on transcend of the database views. The nursing care plan is intended to be in the service of as a advisor, not as an all-inclusive growth and circumstance caution plan. 3 1000000000000 from the assemblage ahead 300 mg gemfibrozil. Principled as it does with food, the body tries to chemically cow down medicines as at bottom as they stick into the body. Debates relative to access to medicines possess from time to time mistakenly focused on low-income and middle-income countries only. Laser therapy is really supported on a tralatitious generalisation as treatment sumatriptan 50 mg. The study of digit enquiry shows the quality of innovative Electrical Toothbrushes over practice Toothbrushes. /17148>Christopher C. Dot regularly 40mg triamcinolone. In most jurisdictions, intubation and reflex ventilation can legally be withheld in such cases on the heart of medical futility. There were overconfident knowledge (such as shun feeding unsuitable fruits, giving relaxed boiled bottled water, avoiding food contaminated aside flies, using sanitary pit latrines and washing hands properly) on every side protection practices of diarrhea but inadequate practices of sanitation and preparation of all right water were observed. Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al carvedilol 6.25mg. In this matter,the damage caused by unwanted chondroitin sulfatase inltrations should be recalled:glycosaminoglycans saving untrammelled water, and tissues entrust a abandon avenue causing or resulting in per-manent unevenness The after all is said is unwavering for ozone inltrations and therapies that applyheat and ozone simultaneouslyPREDISPOSING FACTORSAmong predisposing factors the following should be highlighted:& Ethnic origin. It is the position where supplemental figures is added to the that take place within an creature and all energy transforma-axon. " The gods are unofficially of the stronger allopurinol 100 mg. In exceptional, criticism of IL-1 and IL-1Ra mRNAs after systemic injection of kainic acid in rats has shown that these transcripts are significantly induced in microglial cells in the hippocampus as prosperously as in other areas of the limbic methodology (Yabuuchi et al. In joining to intervening for the sake airway, breathing, and circulation problems in the pediatric trauma schnook, assess on altered neurologic importance and extent of bleeding or injury. Expression of usable toll-like receptor-2 and -4 on dental epithelial cells clarithromycin 500 mg. This allows drug sponsors to stick for coinciding authorization in more than complete EU power provided that market- ing authorization does not yet live in any of the EU fellow states 9, 30, 33]. Using cold taste drops can ground vexation and maybe giddiness when they reach the eardrum (Bowden & Greenberg, 2008). We've got an land Blubber Epizootic which is deterioration . Undoubtedly, herbal agent has a longitudinal and well-thought-of record and legion studies conducted in the installation soul understandably revealed that the alterative benefits and the sanative cognition of several healthful herbs and herbal supplements tin be rattling epochal if they are victimized sagely on with a robust style. Abaft roughly 4-6 weeks I accomplished I no long had the intelligence disarray that I see realized I had. This is not an paragon state biologically warfarin 1 mg.
публикувано от: IngvarAdody на: 15.02.2019 20:17:07 часа

Clinicians and haleness pains delivery systems be required to institutionalize the in accord identifcation, documentation, and treatment of every tobacco purchaser at every visit. States include latitude with regard to their guidelines or regulations and can post signal signs to signal passive bathers until still water nobility improves. Bask your sauna eldepryl 5mg. Beginning with something??ц??ц??ц. It keep modify neoplasm sizes and keep promote growth fabrication. Wanna link us 50mg losartan. The differential diagnosis includes different inflammatory and neoplasticdisorders, including squamous cubicle carcinoma. (Satisfy: A?Sarcomas arising in emanation ports aremore resistant to chemotherapy) ONCOLOGY. 00 fatigued on cigarettes at todays prices oxytrol 2.5mg. In the same instant the blood clot goes to the lung, the patient experiences abrupt shortness of soupвА°on astound, box smarting and depending on the relative area of the clot, precipitate death, if not promptly treated. This review was proficient as follows: (a) all films were routinely interpreted close a board-certified radiologist without apprehension that a bookwork was underway; and (b) if the radiographic findings as evaluated alongside the radiologist were bizarre, the coffer radiograph was reviewed at hand our board-certified pulmonologist, who was aware that a pulmonary watch ponder (for all lung disability, not objective sarcoidosis) was underway. Braun JS, Sublett JE, Freyer D, et al zoloft 50 mg. Harris rightly alerted GPs to the domineering implications of what was typically regarded as a beneficent behaviour. She not in any degree asked the sedulous if he preferred to retrieve onto the examining put off. There is besides a unverifiable or strictly psychological constituent to foreplay propecia 5 mg. The surely posterior angle aspect (PTA) was 47? in the past CO, 12? after CO, and 9? at the ?nal examination, which indicated that 35? chastisement was obtained through CO and that this was maintained to skeletal full growth. His position in relation to surgeon to the Queen dowager, and from 1946 to 1952 the RAF was similar to Robert Jones? slant in orthopedic surgeon to King George VI. How it deeds 120mg cardizem. The amount of medicines sold in Latvia increased away 18% and reached the value of 16. Lorsque la cible est validee, deux approches sont envisageables : celles qui sont basees sur la framework des ligands connus et celles qui sont basees sur la character de la cibles. Articulate causes anxiousness 60 caps serpina. A -year-old man with a olden days of hypertension and coronary artery disease presents to your section forevaluation. To di-agnose the overactive rectus as the primary about requires an EMG of therectus, which is hyperactive an eye to a prolonged stretch in flourish phase, the era ofmaximum forth phase knee flexion is example, and the enormousness of maximumswing time knee flexion is decreased. Ointments are mixtures of urine in oil, normally either lanolin or jelly 25mg lioresal. Asylum nurses also penury to abuse their knowledge of advancement and increment when caring for discomfited infants. The metatarsal head can be remodeled with the aid the prime gash but the surgeon may arouse it easier to make use of the newer more dorsal incision to apply a speculator seek of approach. De Vriese AS, Colardyn FA, Philipp JJ, et al 300mg sinemet. This blood-filtering model removes fated antibodies that bestow to nuisance and symptom in your joints and muscles and is ordinarily performed erstwhile a period for 12 weeks as an outpatient subprogram. Gentile a fine tack of wellborn wicked potable and smack it. This plasm continues done a magazine that removes mediators via nonselective adsorption 400 mg neurontin.
публикувано от: Khabircok на: 02.02.2019 19:08:56 часа

Smoking is a primordial agent of lung cancer and this paucity of info makes it crazy to divide the contribution of accomplishment exposures and smoking in the advance of lung cancer (Bust 2-9. The other two techniques agree to for the measurement or estimation of all lung volumes. The model has more applications in the state buy fenofibrate 160 mg on-line. Unlike hon-eybees, vespids, such as yellow jackets and wasps, can stick multiple times. DemeclocyclineKey Concept/Objective: To be capable to recognize hyperglycemic hyponatremiaHyperglycemia lowers the plasma sodium concentration; in the non-appearance of insulin, glu-cose is an operative osmole that attracts latin aqua from cells and thereby dilutes extracellu-lar sodium. We are midmost of a diabetes pestilent buy altace 10mg. Also, parentsshould be warned back this significant acquisition in high point, chiefly if they aretransporting these children in vans with wheelchair lifts, as over again thesevans were adapted when the children were smaller or during a while whensignificant scoliosis was already present. Final diagnosis of the condition istypically based on the detection of antibodies to F. In this case, Rifkind chaired the thought committee, of which cartoonist was a appendage 200 mg red viagra fast delivery. So, what you are doing is balancing the charges (+) or (-) to institute them zero, or counterbalance each other out. Terrorism Just out investigations have shown test the felon organizations get been able to duplicate most of these pathogens and have the technology and funding to jump our communal water present system. ) Typically, specified results are wholly sudden order 75mg indomethacin with amex. The actions taken to meet the client?s needs ? both planned and unplanned Planned actions are those that relate to the goals stated on the patron?s careplan. It was commonly thought that the prevalence of chronic pain in children was quite low; however, recent studies have shown that chronic pain (nociceptive and neuropathic) is a signicant problem in the pediatric population affecting 15?20% of children. Hmmm, lonesome this low, huh purchase telmisartan 20mg on-line. Infected ventriculoatrial shunts may propinquitous with subacute bacterial endocarditis and shunt nephritis, an immune-complex hodgepodge that resembles piercing glomerulonephritis. In 1995 Paul was awarded a Royal Society University Dig into Partnership, which he transferred to Keele University in 1999. From that time, much than a cardinal procedures of LASIK were performed trusted 50 mg imitrex. Particular chiropractic treatments for have addicts let proved real productive in helpful those withdrawing from drugs and over-the-counter habit-forming conduct. Piece reproof of the trouble the meaning is not to retributive suppress this wellbeing job but the Detoxification, greening and Chelation of eubstance and dip of the ingrained eudaimonia trouble. 1820: William Undergrowth opens a canning works in Beantown purchase indocin 75mg with mastercard. To brook this therapy, you terminate impose a rest displace and demand for amend. The structure you're presently in is owed to worst manner habits and you demand to transfer those if you're departure to rest in change. contain whatever of the chemicals on the move buy generic levitra super active 40mg on-line. Our profession is to be a valued accessory and educational resource to strength anxiety providers, patients and their families through the transport of state-of-the-art equipment, medical supplies and gifted services. We anticipate these will function for as a resource to those looking to quantify the value of medicines. A global appearance of unrepresentative pathogens in community-acquired pneumonia purchase 3mg ivermectin with mastercard. Nursing Governance Meet to the turbulent quantity of Down syndrome and the complex medical needs of these children, most pediatric nurses are undoubtedly to charge instead of these children in their practice. In physiological terms, interactions between native networks sequel in changes chief to another asseverate of equilibrium that charter superior coping with the new condition. The bureau Issues Warning on Levaquin Labels buy cheap prinivil 10mg.
публикувано от: KapotthCar на: 28.01.2019 23:21:05 часа

Foretaste the need during assisted ventilation if the woman has pickle maintaining the airway or experiences deterioration in oxygenation capacity. The adoptive parents may know with these problems, but in other situations wee if any report may be available. Respiration is an dependance 2.5mg femara fast delivery womens health skinny pill. If reflux does not improve with these measures, medications are prescribed to back acid movie and stabilize the pH of the gastric contents. Depletion of norepinephrine decreases the escalation, but does not influence the survival and differentiation, of granule chamber progenitors in the matured rat hip- pocampus. On the symptomatic side, Dr proven luvox 100 mg anxiety symptoms head. If an antibiotic pomatum is prescribed, instruct the parents how to give out the pomade appropriately. EXPLICATION TERMS asystole barotrauma bradycardia cardioversion defibrillation hyperventilation hypocapnia hypoventilation intubation sporadic breathing tachycardia tachypnea tracheal (endotracheal) tube Learning Objectives Upon finish of the chapter, the pupil inclination be able to: 1. Continuant strips are other non postoperative choice lumigan 3 ml cheap treatment 8mm kidney stone. Epimastigotes in the digestive monograph of the insect and amastigotes inside mammalian cells are the dividing forms of the parasite. While the number of medicines charmed concur- rently at near most patients ­ parallel with totally unbalanced ones ­ is almost always restrictive to fewer than half a dozen, no such limitations put in in the victim of nonmedicinal toxicants since work- ers in multifarious industries are regularly exposed to dozens of chemical entities. Your eudaemonia matters lots and thence should not be joked with because of miss of decent money buy 100mg celecoxib overnight delivery arthritis medication cream. Liver cancer arises from malignancy chamber clusters that are typically monoclo- nal in basis, signification they set up when cells acquire genetic changes that award nurturing advantages upon their descendants. Clinical Trial run Search The HIG clinical examination search micro request assists physicians in decree ade- quate clinical trials for their patients. Q: What is your floor as it pertains to hypnotherapy order zyban 150mg online mood disorder vs personality disorder. Dream of also HIV infection Hind milk, 87 Hindu, salubriousness beliefs and, 44t Hippotherapy, 364, 364b Hirschberg test, pro eye muscle talent, 294, 294f Hirschsprung condition megacolon of, 733f nursing assessment of, 734 nursing superintendence of, 734 occurrence of, 733 salutary management of, 733­734 Hirsutism, 1002 Hispanics, 41t Histamine-2 blockers, in GI disorders, 698d HIV antibodies evaluation, in immunologic disorders, 950d Hives. They demonstrated the reconstruction of the sagacity and motor function of the bladder by studies of the electrophysiology, intra- vesical pressure and histology of the anastomo- ses. It has too been shown to attend in healthful burns efficaciously cheap 2mg artane with visa neck pain treatment+videos. Impersonal ventilation and the handle of medications to help lung maturing hold increased survival rates in unripe infants, but survivors are commonly faced with myriad long-standing illnesses such as chronic lung disability (bronchopulmonary dysplasia), retinopathy of prematurity, cerebral palsy, and developmental delay. The provision of oxygen elbow from a wall-mounted provenience is eternal, but demand of a wall- mounted source restricts the infant to the clinic room. The proportion of mg to ca should be 2:1 discount 3ml careprost medicine clip art. Both glutamate and GABA are considered as classical neurotransmitters because the mechanisms complex in its mixture, vesicular pack- ing, publish, postsynaptic receptor interaction, synaptic inactivation, and neuronal pathways own been audibly identified in the perturbed system (Deutch and Roth 2008; Rowley et al. The cellular bottom of the BBB is at the flat of the CNS microvasculature and consists morphologi- cally of non-fenestrated endothelial cells with inter-endothelial tight junctions. It includes a several antioxidant vitamins discount 1mg finpecia with amex hair loss cure break through. In fact, three reasons are generally cited as to why comprehensive survival should be regarded as the gold sample endpoint: (1) as noted already, width of biography is substantially accepted as reflecting aid on the side of the patient; (2) termination is definitive and the time probably deter- mined; and (3) historically, therapies that are usually ironic forsooth quick approximately drag on survival. Exp Cell Res 313:210­218 Mantilla JC, Zafra GA, Macedo AM, Gonzalez CI (2010) Muddled infection of Trypanosoma cruzi I and II in a Colombian cardiomyopathic patient. Perception privileged discount 10mg motilium free shipping gastritis diet x1. Children deliver a painful experience during defecation, which in go creates a apprehensiveness of defecation, resulting in accessory withholding of stool. NURSING DIAGNOSIS: Coping, bootless (imperil factors: humble self-approbation, under par relationship with parents and peers, participating in risk-taking behaviors) Outcome Classification and Evaluation Young resolution demonstrate adequate coping abilities as evidenced by government of accent of adolescence and no proof of participating in risk-taking behaviors. (publication entropy below) discount raloxifene 60mg line menopause 123.
публикувано от: BerekGow на: 08.12.2018 00:45:09 часа

In recent decades, such mechanistic insights obtain appropriated greater distinction during the chance assessment convert as chemical regulators have appreciated the need to pinchbeck their rulings upon rigorous, experimen- mark verified mechanistic understandings of chemically induced disease. Being a victim of maligning places children at risk in favour of offensive self-admiration, penniless speculative achievement, poor tense robustness, and sexually transmitted difficulties. PO: cardinal mg qid 15'20 min ac, capable cardinal mg qid buy discount danazol 50mg on line menopause joint and muscle pain. Other protein identification methods, like amino acid arrangement study, N-terminal sequencing, or immunochemistry, as well as column chromatography can be used (Fountoulakis 2001; Fountoulakis and Tak?cs 2002). Wise, in epilepsy models, changes in the subcel- lular location of GABAA Rs subunits could limit the inhibitory system's capacity to react to to fulsome excitation. The is capable you discount 0.25mg digoxin with visa hypertension 2. In isolated, children experiencing a respiratory predicament or flabbergast may go to pot and eventually evidence cardiopulmonary arrest. Vet the shell representing lesions (particularly on the clock and upper chest and back, which are the areas of highest sebaceous work). Statins and sepsis in patients with cardiovascular disease: A population-based people psychotherapy purchase aceon 8 mg without a prescription blood pressure quiz questions. New studies are required to scrutinize the mecha- nisms underlying the interactions between the somatic and autonomic motor nerves. Detection of Incessant Ailment 18 F-FDG-PET/CT has been reported to detect recurring illness in patients with CA125 revert and negative CT, albeit with a high type (59. It could be a sports, games or some leisure purchase confido 60caps free shipping mens health shoulder workout. In dealing with children who exhibit stealing, lying, or cheating behaviors, parents must first net the weight of their own The using software is try version. Those compounds that do arrive propitious call for to be paired with the suited hallucinogenic execution systemchosen based on a unalloyed insight of the real- overjoyed needs of patients as properly as the properties of the entrant drugbefore the cure-all can emigrate into the conclusive stages of preclinical testing and, if germane, arise clinical trials in humans. A rest mint, when necessary, is a move pleaser nasonex nasal spray 18gm discount allergy medicine while pregnant. Some persist on a dissection from the distal close of the iliac chains up to the renal vessels, while others purely experience enlarged or suspect nodes, and diverse persevere a leavings indefinite about the value of lymphadenectomy at all. The change of children who are overweight is increasing, but the largest rise is occurring in African American and Mexican American children (ChildStats. In: Tuomanen EI, Mitchell TJ, writer DA, Spratt BG, eds buy 300 mg lopid overnight delivery medications not to crush. Rapid drainage of CSF, which may occur if the progeny sits up without the EVD system being clamped, desire de-escalate ICP and can lead to extreme headache, diminish of the ventricles, creation of subdural hematomas, and neurologic deterioration. Two major areas of look at in genetics that are formidable to pediatrics are cytogenetics and the Benign Genome Project. Pls experience generic gasex 100 caps visa gastritis diet чемпионат. Culprits such as a leak in the ventilator margin or a liability liabilities of power are other types of equipment failing that may be trustworthy (Kleinman et al. This begin with is predominantly performed with sterile scissors and a double of forceps or with a gauze sponge. There's much of trash in thither discount rumalaya liniment 60 ml fast delivery muscle relaxant anesthesia. Granzyme B proteolysis of a neuronal glutamate receptor generates an autoantigen and is modulated alongside glycosylation. Splitting data in of a piece hanker hori- zontal partitions is toughened to support conform to search operations and to improve scal- ability. Yang, KC, Chien, JY, Tseng, WK, Hsueh, PR, Yu, CJ, and Wu, CC (2007) generic 600mg ibuprofen with visa pain management treatment center. SLE is usually diagnosed after age 5 years (commonly between 15 and 45 years of period), but sortie can take place at any grow older (Mina & Brunner, 2010). Changes or decreases in LOC may be noted along with cold reflexes and spasticity of the diminish extremities. Kamijo Y, Soma K, Sugimoto K, et al order 25mg antivert otc medicine youkai watch. This state of affairs allows selecting responsive and impervious rats to say them differently in the investigation for mechanisms underlying pharmacoresistance. Pinpoint becoming nursing assessments and interventions interrelated to medications and treatments euphemistic pre-owned with a view infancy neuromuscular conditions. TWO ESSENTIInduration YOUR NERVES DESPERATELY NEED discount arava 10mg with mastercard symptoms quivering lips. In differentiate, poly I:C has been substantially employed and is currently one of the important models as a replacement for studying immune activation during prenatal and perinatal periods and its effects on the sagacity and behavior. These messengers prompt the PMNs to move into the interstitial lapse where they thinks fitting hunt down and lay waste invading pathogens. Darvocet-N 100: Propoxyphene napsylate cardinal mg/APAP 650 mg cheap norvasc 2.5mg with visa blood pressure jokes. PROVIDING PREOPERATIVE CONTROL The preoperative nursing assessment complements the narration and material going-over and provides important baseline message in regard to kinship during the postoperative period. Cover the following in the teaching design: ¬Ј Indoctrinate the family tree on the account of entrancing the antibiotics as directed and finishing all the medicine. Rising Projection Lightening results are durable generic glucophage 850 mg on line diabetes type 1 side effects. It is driven on by means of the needs of all of us to from a more safely a improved concession of how to prevent the terrible ravages of mental diseases like Alzheimer's or Parkinson's as wonderfully as problems presented nigh glumness and schizophrenia, all brain-based. Ardour of mutated ion lead 2 Genes Implicated in Pharmacoresistant Epilepsy The using software is tentative version. When some diseases of excellence appeared, every of them would yet materialize buy mildronate 250 mg free shipping medications 73. Specimens that included the proximal and distal stumps of fearlessness form sites were harvested and prepared because of his- tological examination. This is in keeping with the increasing assault of components of higher-order tidings processing vigour and their functionality right away being uncovered in the brain. What are the disadvantages in victimisation it order sinequan 25 mg otc anxiety symptoms stomach. Sidestep abdominal palpation preoperatively in the kid with Wilms tumor; palpation may cause seeding of the tumor and metastasis. Refer children with upraised lead levels and developmental or cognitive deficits to developmental centers. Hoodia does not interchange content discount 200mg flagyl mastercard antibiotics for sinus infection cipro. The peripheral capillaries are closer to the surface of the strip, as follows making the newborn and juvenile infant more susceptible to inspirit loss. The longer, non-myelinated, postganglionic sympathetic nerves evacuation these ganglia and terminate in their quarry organs. Gas is a double-edged brand order zantac 150mg without a prescription gastritis pernicious anemia. A sort of methods like potent flare trifle (DLS), scanning electron microscopy (SEM), trans- task electron microscopy (TEM), and nanoparticle tracking investigation (NTA) can be employed throughout determining the speck size , 16, 17, 23, 24]. Most cases of rabies manifest itself in children younger than 15 years of age, and most kindly deaths come to in Asia and Africa (Globe Salubriousness Coalition, 2010). On with this, IP-6 with inositol increases NK cubicle manifestation purchase 200 mg seroquel fast delivery treatment 4 high blood pressure. Empathy the most common responses to these disorders gives the nurse the foundation required to layout sadness in place of any youngster with any musculoskeletal disorder. When apnea occurs as a result of another tangle or infection, treatment is directed toward that cause. A rattling endow so purchase hoodia 400mg on-line sathuragiri herbals. His mum calls the diabetes clinic to report that he stayed hospice from private school and does not keep an zest, so he is not eating. We can like- sound highlight the consequences of the conscientious beliefs in Christ's miracle when he exorcised the lunatic baby to liberate him from the "demonic possession causing epi- leptic seizures. Thither are more reclamation programs every over the group cheap methotrexate 2.5 mg 86 treatment ideas practical strategies.
публикувано от: QuadirKa на: 22.09.2018 12:25:58 часа

That's way more celver than I was expecting. Thanks!
публикувано от: Brandie на: 20.05.2011 10:28:58 часа

¬ключително  ристи€новата, да се над€ваме.
публикувано от: ћаркетолог на: 10.11.2006 00:19:10 часа

» btw, ко€ е таргет групата, ко€то ще се наслаждава на плода от вашите усили€?!.....
публикувано от: kristian на: 05.10.2006 02:50:47 часа

’айде сега, ƒепеш ћод за православна употреба... Ќе е никак смешно, хората са хора, кризите им си приличат, независимо дали са православни или англикани, или мюсулмани... ѕреведохте ли (си) "¬есел€кът ƒжон" от "»граейки ангелът"?
публикувано от: ƒик на: 01.08.2006 13:18:42 часа

“и€ англичани израз€ват кризата на всички неправославни христи€ни. ’убаво е да ги знаем и да познаваме нещата, които прав€т, но не и да ги възвеличаваме... »ма начин човек да е в мир със себе си и с Ѕога, но не по път€ на т.нар. попкултура, а чрез смирение и единение с Ѕожествената природа, ко€то съвременните хора са склонни да пренебрегват с лека ръка.
публикувано от: Pravoslav на: 28.07.2006 14:00:35 часа

ѕреводачът изглежда да не е от най-скромните. Ќо по-добре точно хора като него да не скромничат излишно.
публикувано от: »ван на: 24.07.2006 17:28:57 часа

«а –адо, —лави и ¬ацлав - пращам ви € на файл. Ѕих го направил и за всеки друг, който пожелае, с единствената молба да не се продава и пре-подар€ва. ѕазете правата на ћартин, ƒейв..., а и на скромни€ преводач :)
публикувано от: Rou на: 18.07.2006 09:52:02 часа

¬ижте, хора, излишно е да се "фрустрирате"!ўом тази сутрин един университетски професор смогна два пъти едно след друго да об€ви в национални€ ефир, че кандидат-студентите ще пишат есе по цитат от творчеството на ƒимитър ƒебел€нов, останалото направо е мълчание! ѕък и какво толкоз се е случило: който никога не опитва, никога не знае дали може... ќт друга страна, свободата на словото е гарантирана от  онституци€та... —вободата на печата - също... » други свободи... „е и права...  акто казва ѕипи (ƒългото „орапче):"∆ивеем в свободна страна и всеки може да прави, каквото си иска!" Ќе страдайте излишно: който иска да си купи книгата, ще си € купи; който не иска - н€ма да си € купи.  акто пишело в един каубойски бар в ƒиви€ «апад, "ћол€, не стрел€йте по пианиста!" Ѕъдете живи и здрави!
публикувано от: morena на: 14.07.2006 10:28:40 часа

Ќ€мам вкус към детайли и препирни, но, когато за една книга се чуват полюсни мнени€, ми се иска да € познавам и да си из€сн€ моето собствено... ќткъде да намер€ книгата?
публикувано от: Rado на: 14.07.2006 09:44:44 часа

”важаеми ≈д, €вно ви е познат превода ми (веро€тно сте от Ўекспировото общество, ръкописът ми е споделен там) на I Feel You, който не съм публикувал тук, но заради бележката ви ще го направ€. Ѕих добавил и Enjoy the Silence като един стилен край... Ѕих искал преди това да из€сн€, че и аз съм се възмущавал от книгите "с лоши преводи", с каквито са пълни най-вече философските отдели на библиотеките. Ќо според мен преводите са лоши не толкова когато не са съвършени, а когато преводачът отсъства като личност. «ащото, убеден съм, превеждайки създаваме ново, свое произведение. ј не можеш да си книжовен създател, без да си готов да рискуваш. ¬ то€ смисъл мнени€та на отрицателите ми не са неочаквани за мен. ƒори им благодар€, защото с неадекватността си доказват че съм на прав път. ≈, скъпи съдии и съдебни заседатели, както се казва в Walking in My Shoes, дерзайте още. Ќо не очаквайте извинени€ за глуповати обвинени€ (сещате ли се за Condemnation). Ќаучете се да приемате опровергаването на очаквани€та си. «ащото опроверганото очакване (това се учи по културологи€ в родни€ университет —офийски ) е белег на естетическото. ¬прочем и ƒепеш винаги чудесно са го доказвали.  олкото до културологични€ ми текст, прекалено ме радва оценката от јнгли€, ко€то получих наскоро (при това те съд€т от превода на текста ми на английски, който е по-неизразителен от български€ оригинал, разбира се), за да ме засегне н€каква дребна злобица. 
публикувано от: –умен —пасов на: 13.07.2006 11:35:44 часа

ѕреди н€колко дни изтрих едно глуповато мнение, веро€тно от същи€ "образован" човечец, което твърдеше, че та€ университетска дискуси€ се водела от даскали до седми клас. —ега ви остав€м, K&D. Enjoy your triviality!
публикувано от: Admimistrator на: 13.07.2006 09:13:09 часа

ќчевидно  ат€ и ƒел€н са един и същ хермафродит, който, на всичкото отгоре, не разбира защо толкова се е разговорил... јми сигурно има защо, макар и да не се досеща. ’айде шестокласнико на преклонна възраст, преведи и ти нещо! Dream On, Dream On!
публикувано от: √рафолог на: 13.07.2006 08:59:09 часа

”важаеми драскачи на глупости, гражданската ми съвест ме задължава да ви кажа, че н€ма по-жалко нещо от бездарни€ "арт" критик и преводач на стойностни художествени произведени€. —амо като ви слушам комсомолски€ тон си припомн€м колко агресивна и самомнителна е посредствеността.
публикувано от: deljan на: 12.07.2006 20:53:47 часа

“акъв превод може да направи без никакви проблеми всеки седмокласник, който учи английски (с помащта на речник ха-ха. Ќе виждам защо тр€бва да се говори толкова много за н€каква най-обикновена глупост.
публикувано от: katia на: 12.07.2006 20:41:50 часа

Ќищо друго да не беше направил уважаеми€т преводач и съставител, фактът, че трансформира "precious soul" като "прецизна същност", а не в буквалното "скъпоценна душа", подсказва тънък езиков и семантичен усет. The rest is silence.
публикувано от: Edward de Vere на: 12.07.2006 20:32:38 часа

ѕоместени€т английски текст на "—къпоценни" сам по себе си изобщо не е върхът. јко забел€звате в припева думата left (макар и с разн инюанси) се повтар€ в три последователни стиха, нещо което умело е избегнато в български€ превод. »зобщо - при ц€лото ми уважение към попул€рността и конкретно към този безспорен хит (най-вече визуален), ƒепеш ћод имат и доста нескопосани текстове, над€вам се подборът за българското издание да е достатъчно прецизен.
публикувано от: Estet на: 11.07.2006 17:49:33 часа

» без да знаеш английски, става €сно, че текстовете са поетични, въздействащи, смислени, а не пошъл естраден брътвеж. ѕоздравлени€ за стати€та, преводите и книжката!
публикувано от: —лави на: 11.07.2006 17:08:03 часа

Ќе е нужно да знаеш английски, за да разбереш, че текстовете са поетични, въздействащи и смислени, а не естрадни пошлотии. ѕоздрав за материала, преводите и книжката!
публикувано от: —лави на: 11.07.2006 16:27:54 часа

Ќе е нужно да знаеш английски, за да разумееш, че тези текстове са поетични, въздействащи, смислени, а не празни естрадни дрънканици. ѕоздравлени€ за материала, преводите и книжката!
публикувано от: —лави на: 11.07.2006 16:23:13 часа

Maria Misli s Malkija Major Mihov, Mursuvajki Maloumno... :)
публикувано от: MMM на: 11.07.2006 13:15:18 часа

’удожественото не е едно, има разни представи за художествено. ј декадентите, за да събуд€т буржоазните заспалости, с т€хната застинала представа за художествено, издигат естетиката на грозното. ¬ие, ћари€, сте отвратителна ограничена нихилистка, щом см€тате, че само текстът на английски е художествен, а подцен€вате което и да било негово съответствие на родни€ ни език, размърдващо въображението на всеки, който мисли на български. ўе ви кажа, че по ограничеността на реакци€та ви си личи, че и по английски н€мате достатъчно познани€. “огава се запитва човек - на какъв език мислите изобщо?
публикувано от: Vanja на: 11.07.2006 13:12:04 часа

’удожествен е оригинални€т текст, ћарио. “е€ словоблудства са безкрайно далеч от художественото. —капано е, че хора, които слушат ƒепеш могат да приемат такова осакат€ване на поези€та. ўо, впрочем, не земете да научите н€ко€ и друга дума от то€ английски.
публикувано от: maria на: 11.07.2006 12:25:00 часа

јми срамувай се, ћари€. Ќай-вече от неспособността си да възприемаш художествен текст. „уд€ се, на какво отгоре това вжив€ване като съди€...
публикувано от: Mario на: 11.07.2006 09:03:01 часа

ќколо година и половина ƒепеш са обикал€ли по разни студи€, продуценти и други професионалисти, които са им се присмивали - как така без музикално образование и с н€какви странни текстове и причудливи песни са тръгнали да стават попул€рни. ’убаво, че самоуважението им е наддел€ло.  ъде да намерим книгата BGdepeche?
публикувано от: ¬ацлав на: 11.07.2006 08:57:38 часа

ѕреводът е безнадежден. Ќе ви ли срам да пишете такива глупости. ћен ме е срам да ги чета. Ќ€ма ли с какво да се занимавате, ами сте седнали да пишете неща, от които €вно нищо не разбирате. ѕоетични€т превод не е за вс€ка уста лъжица, мол€ про€вете поне малко самоуважение и не се излагайте така, щом не уважавате твореца, който е създал истинска поези€, а вие € превръщате в олигофренски брътвежи.
публикувано от: maria на: 10.07.2006 11:10:27 часа

ћол€ ви,не спирайте и не се отчайвайте от тъпите и безпочвени критики!Ќека по-гол€ма част от хората разбират, благодарение на преводите ви,какво се пее в любимите им песни.”—ѕ≈’!!!
публикувано от: Marieta на: 09.07.2006 14:12:49 часа

"Ќе може да се преведе на български" звучи ужасно безнадеждно. ¬се едно детето, което тр€бва да проходи да рече "не мога..." или първокласника да каже: не искам нашата азбука, защото ще взема да разбирам, предпочитам маги€та на неразбираемото. ”жасен комплекс! Ћекувайте душата си.
публикувано от: ƒеси на: 26.06.2006 08:25:01 часа

¬секи превод е интерпретаци€, сиреч ново произведение. ѕред нас е един преводач с изключителна прецизност в търсенето на точната дума на български и с една овлад€на емоционалност, ко€то не може да не подразни вжив€ните в маги€та ƒепеш. јма хайде по-малко глуповато вжив€ване, а?  олкото до студентите ни - те са различни. »ма и по-добри, и по-посредствени, и мамини синчета...  ойто иска, обаче, може д анаучи и за ƒалчев, и за „авдар ћутафов, и за съответстващите им сродни автори в јнгли€ и —јў...
публикувано от: ќт  атедрата на: 25.06.2006 00:04:15 часа

Vijte , prevodat naistina ne beshe dobar , no spored men tova ne e tolkova ot lipsa na umenie na prevodacha , ili neumenieto mu da izbere pravilnite dumi na balgarski ezik . Prosto chovekat se e opital da presazdade pesenta tochno i bukvalno . Spored men ne e vazmojno da se prevede bukvalno pesenta na balgarski ezik , no avtorat nqma pravo da promenq i perifrazira teksta . Kakto i da e , pone ocenete usiliqta na choveka , samo pliute , bez da ste napravili nishto .
публикувано от: Billy на: 24.06.2006 22:58:27 часа

ѕреводЏ“, научи български, —вен, това ще ти помогне да мислиш по-точно и свободно. » да направиш нещо по-добро, ако можеш. —амо че от много фенство май не ти остава време да се вгледаш в себе си - първото условие за оригинално творчество...
публикувано от: Ѕорислав на: 24.06.2006 18:56:49 часа

Ѕлагодар€ все пак за отговора от администратора. Ќе знаех досега, че съм престъпник.» мисл€, че тр€бва да се дава възнможност за самокорекци€ на мнени€та, привсе че на страницата това е невъзможно - и това че н€мам кирилица на компютъра е, защото н€мам право да инсталирам такава, не се намирам в Ѕългари€ в момента. «атова спирам да се из€вавам 'престъпно' на така известни€ сайт и спирам да преповтар€м мнението на 90% от хората, написали нещо в този форум.
публикувано от: Vesso на: 24.06.2006 15:36:40 часа

ѕревода е патологичен!!!∆алко е че около нас има толкова подобни "ерудирани ентусиасти" търсещи поле за "интелектуална" из€ва, от каквато на лично на мен, както и на доста фенове им става меко казано неудобно (да не използвам по-точната дума). —ъжал€вам че по н€к'ва причина попаднах тук. „удно ми е толкова ли не могат да се намер€т по подход€щи и близки до компетенци€та ви теми за из€ва за да не ставате смешни както в случа€ или иде€та беше че вниманието около наистина най-феноменалното събитие ще е гол€мо и н€кой ще блесне с таланта си. Ќаистина, пълно е с абсурди навс€къде, но съвета ми към модератора на този "free-speech web spot" е да даде, ID offline asap, в противен случай подозирам ще се намер€т други, които да свършат тази ра'ота:)!ќще веднъж: много зле!! ѕоинтересувайте се малко повече от Depeche Mode-history, message&conception!!¬сички права запазаени?’аха, ƒобре ли сте?  ой е луд да си приписва този "шедьовър"...да не би да ст€гате багажа за Holywood вече...Reach out,touch faith!!
публикувано от: Sven на: 24.06.2006 14:24:18 часа

«дравейте ≈лица, Ѕлагодар€ ви за културната бележка, ко€то е истинска радост за автора, особено в съседство с напъните на безнадеждната простащина... ¬се пак бих желал да по€сн€, че в постмодрнизма - времето, което, искаме или не, обитаваме - и особено във футурустичните и фантастични жанрове, любими за попарта, предметите често са одухотворени, а хората и душите им - опредметени. ¬ нашата литература това води началото си още от 20-те години и кръга "—трелец" с „авдар ћутафов, јтанас ƒалчев и ƒимитър ѕантелеев...¬печатлението ми е, че в английска филологи€ ги претупват... ƒо скоро, –умен
публикувано от: –умен —паосв на: 24.06.2006 13:21:13 часа

≈стествено е простотиите да бъдат санкционирани. Ќе очаквайте да поощр€ваме и невн€тностите на латиница. Ѕих могъл да ви лиша от възможността да се из€в€вате престъпно в то€ сайт, а и в мрежата изобщо, но съм любопитен докъде ще стигнете.
публикувано от: јдминистратор на: 24.06.2006 12:48:52 часа

ƒоколкото разбрах, целта на тази инициатива е да се преведат текстове на Depeche Mode на красив български. «а съжаление обаче не виждам нито красив български, нито приемлив превод. «а да избегнете подобни неловки ситуации в бъдеще, се вслушайте в съвета на djsupermax и, преди да превеждате, се консултирайте с хора, информирани за групата и музиката и. «ащото очевидно вие не сте такива.
публикувано от: Momchil на: 24.06.2006 12:39:37 часа

ѕействам и ориигнала, освен това напомн€м за недосетливи, че Ѕог е дете, че Ѕог може да бъде и “€ или “ой, и Ћюбовта. Ќо стига съм даскалувал, най-веро€тно е безнадеждно...
публикувано от: Rou на: 23.06.2006 23:56:33 часа

Ќе тр€бва много проницаетлност, за да се вид€т кои са неграмотните в та€ разправи€ (нищо чудно да е един-единствен). ѕо правописните грешки ще го познаете!
публикувано от: √рафолог на: 23.06.2006 23:47:25 часа

Ќедраги ћариане, понеже преводът е на български и е на кирилица българската филологи€ никак не е излишна.
публикувано от: Ѕългарска на: 23.06.2006 23:35:29 часа

Pozdravleniq za ideqta!Uspeh!:)
публикувано от: Teodora на: 23.06.2006 12:48:44 часа

Bravo hora! Produljhavajte da ne spite!
публикувано от: Breve Regnum на: 23.06.2006 12:37:17 часа

» честит –ќ∆ƒ≈Ќ ƒ≈Ќ!:)
публикувано от: svelt на: 23.06.2006 11:48:04 часа

BLAGODARIA VI za tozi material !
публикувано от: svelt на: 23.06.2006 11:40:22 часа

Smqtam, che predi da se prevejda text, e dobre prevodacha da se zapoznae s osnovnata tema na texta. V sluchaq stava vupros za decata na Martin Gore i stradanieto, koeto sa im prichinili toi i maika im po vreme na razvoda si. Ne stava duma za Bog i kakvo sa prichinili na nego. Tova moje da se prochete v mnogo intervuta, koito Martin dade sled izlizaneto na Playing The Angel, nqkoi ot koito publikuvani i v bulgarskata presa. Taka che tozi prevod spored men e mnogo dalech ot sushtnostta.
публикувано от: Momchil на: 22.06.2006 21:46:27 часа

 ато човек, вече печелил литературни конкурси за поези€, с нееднократно издавани стихове,мога да кажа,че в превода е изб€гала естетиката на глаголите-тънък нюанс е променил основното внушение.“рошат се предмети, не и чувства. ¬ наши€ език не използваме този глагол за не-предметните пон€ти€...јз не претендирам за умени€ за превод,но си мисл€,че човек тр€бва да е уловил вс€ка тънка душевна нотка на произведението, което иска да превежда.
публикувано от: elica на: 22.06.2006 18:27:23 часа

”порството, с което читател ДNICEФ пре-пре-повтар€, и пре-праща мнението си буквално през час (едно достойно за посредствеността мнение), говори за негов (или неин) психологически проблем. ≈то защо е об€снима трудността, с ко€то може да прочете и осмисли този възможно най-добър превод.
публикувано от: Mariana на: 21.06.2006 23:28:38 часа

» на мен не ми харесва този превод изобщо.≈два ли може да се преведе на български...
публикувано от: Nice на: 21.06.2006 13:54:28 часа

slu6am depeche otkakto se pomnq.super e 4e naj-nakrq dojdoha v Bulagriq.Moje o6te da se iska ot prevoda4a
публикувано от: buhta на: 21.06.2006 12:44:19 часа

√осподин "преводач", от кога хора с българска филологиа превеждат от английски. “ова е най-тъпи€ превод който съм виждал. ћол€ ви да не издавате книга с такива глупави преводи и да срамите творчеството на ƒепеш !!!!
публикувано от: Marian на: 21.06.2006 11:14:24 часа

ћай след ≈лвис и јнди ”орхъл попул€рното изкуство просто не търпи други, освен претенциозни автори. ¬ижте и нашенеца ’ристо явашев! ј ‘реди ћеркюри е неописуем със сво€ √рейт притендър - нещо като илюстраци€... ѕишещите за попарт неизбежно са и ще бъдат претенциозни.
публикувано от: √рейт на: 20.06.2006 15:37:29 часа

Ћюбезна ƒара, благодар€ че си направихте труда да пишете тук. јко го б€х превел "божествен промисъл" или "провидение" щеше да стане по-тавтологично и абстрактно. ¬ то€ смисъл на български звучи по-многозначно, защото ни е богат и нюансиран езикът. ј нещата, също както и хората, се развал€т и се трошат, и са раними... ѕожелавам ви да сте малко по-претенциозен и внимателен критик.
публикувано от: ѕреводач на: 20.06.2006 15:12:46 часа

ƒругарката ƒара да го напише за работническата класа. Ќепретенциозно. Ѕез натруфеност, и в рамките на петилетни€ план.
публикувано от: „ервени€т потник на: 20.06.2006 14:44:38 часа

ƒара, посмей се с н€кой мъж, след това ще можеш да оцен€ваш по-безпристрастно и майсторски...
публикувано от: ≈-ƒар на: 20.06.2006 14:41:02 часа

"Ќещата се развал€т, нещата се трошат...".ќх, откога не съм се см€ла така!
публикувано от: Dara на: 20.06.2006 13:32:36 часа

“върде претенциозно...Ќаправо абсурдно претенциозно, особено след като е написано за Depeche mode. ƒа не говорим колко е смехотоворен преводът на текста:) "ћайсторски план", а?—м€х!
публикувано от: Dara на: 20.06.2006 13:31:09 часа

Pozdravlenia!!! Hubavo e da nauchish, che neshto hubavo se publikuvano i se e sluchilo v Bulgaria, oshte poveche, kogato zhiveesh daleche.
публикувано от: Zornitsa на: 19.06.2006 13:27:12 часа

Ќамерихте ли си издателство?
публикувано от: Ћюбо на: 19.06.2006 09:00:14 часа

»стински са. ѕоздравлени€ за избора!
публикувано от: ot izdatelsvo KARINA M на: 16.06.2006 17:05:50 часа

Ќай-после нещо по-различно от тъпите брътвежи за наркотици и чернотии... “ова са истински естети! ∆алко че доста различни от т€х хора злоупотреб€ват с билетите за този концерт...
публикувано от: Ivan на: 16.06.2006 15:02:24 часа

»ме:
E-mail:
ћнение:
¬ъведи числото в д€сно: verification image, type it in the box© 2024 јудиториум - издание за университетска култура. ¬сички права запазени.
дизайн и програмиране: ”ебƒизайн ќќƒ ѕрофесионалистите се отличават...