www.auditorium.art.bg
Аудиториум - издание за университетска култура
ЗА НАС
ЦЕЛИ
КОНТАКТИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ВРЪЗКИ
начало  »   рокпоезия »


Подкрепете Аудиториум


   Новини

17 Октомври 2011
ПО-ЛОШОТО ОТ НАПРАЗНИЯ АПЕЛ Е ЛИПСАТА НА АПЕЛ

Френският институт в България и издателство „Колибри“ представиха световния бестселър „Възмутете се!“ от Стефан Хесел „Възмутете се“, есето, което взриви книжния пазар в десетки държави и предизвика нестихващ обществен от...ДЕПЕШ МОД - СТРАСТНО СЪВРЕМЕННО ПОЗНАНИЕ

Румен Спасов, 14.06.2006 г.

Дяволчето-ангелче от последния албум 21 юни - денят, в който Depeche Mode свещенодействат за пръв път пред 40 хиляди читави зрители на стадион "Локомотив". Доста столичани, още повече българи, а и дошли от съседни страни специално за този концерт, от години живеят и се радват с експресивността на тези артистични търсачи на истини, ловци на сърца, неформални учители. Текстът по-долу е началото на книжовния и дизайнерски проект BGdepeche, целящ представянето на избрани техни текстове на красив български език. А прецизното и раздвижено "изкуство на книгата" на художничката Елица Баръмова с универсалния си език би било подходящо и за билингва, и за издателски подвиг на всеки от световните езици. В края публикуваме превода си на Precious от последния им албум Playing The Angel. Още петдесетина чакат правата...

Depeche Mode - едно от явленията в популярната култура през последните години. Страстни. Интелигентни. Познавателни. Ако някой иска да усети конкретния днешен човек, Стилни и странно-обикновени момчета от Острова
европееца с целия му аристократичен скепсис, а и човешкото планетарно общество – може да го направи чрез и през Депеш. В техния свят на естетска игра има съхранено рицарство, споделени и нереализирани (но винаги небанални) любови, изстрадани в болка истини покрай самотиите и отчуждението, провокация към всяка инерция, експеримент – както музикантски, така и в широк артистичен смисъл. Свят на страдание и отчаяние, редувани с необуздан порив и в редки случаи (но пък и за това особено впечатляващи) светли уверености – като безхитростна люлчина яснота. Не само в оформлението на албумите им преобладава черно-бялото на размисъла. Такъв е и студеният постбароков колорит в текстовете им, където съдбовно звучащи истини се редуват с известната цветна баналност на обичайни за попарта изрази и образи. Но в спазена пропорция, съхранена от автентични изстрадвания, ненакърняваща несравнимия с нищо друго оригинален стил. Depeche Mode съхраняват естествената си творческа умелост и чувството си за хумор пред предизвикателствата на електрониката, не се загубват в нея, знаят какви послания имат да споделят и са убедителни в артикулирането им... Като че вечно страстно влюбени и влюбващи, в състояние на дуенде, което е колкото емоционален, толкова и мисловен и критичен дар – уж за малцина, но всъщност така масово увличащ! Вживяващи други човешки души, каращи ги да съпреживяват - независимо дали в самотата на собствената стая или в пространството на многохилядния концерт. Много вечност - времето, “всичкото време на света” е сред основните им “герои” - и много класичност има в техния технологичен постмодернизъм. Преди стана дума, че рокът е шутът музикант на новите времена – и тях имах предвид в голяма степен, защото те съхраняват най-доброто от непосредствеността на рокендрола, като избягват умело рутината, извървяното някога от други например в посоката на съвършения китарен професионализъм или гласовата изразителност на рокбелкантото. Депеш от години присъстват с неповторим глас, повече минималистичен, отколкото раздвижен, с уникални вокални хармонии като че преподчертани от високоговорител, чрез който изговарят истините си. Включително нелицеприятните, включително неравни като форма, но пък автентични – като несъвършения живот на всеки от милионите им фенове по света. И внушително изразен – чрез забавляваща страховитост в стръмни акордни последования, с непознати преди звукови нюанси, с категорични акцентирания, които търсят и намират най-дълбинната отзивчивост на слушателя… И чрез текстовете, разбира се, в които и многобройните повторения на уж банални думи започват да придобиват друг - вътрешен, възвисяващ, божествен смисъл. Но да не забравяме, че в едно от най-запомнящите се техни парчета бунтът е и срещу самия Господ Бог, като към диаболично същество с болно чувство за хумор. Бунт на един постмодерен, потребителстващ, но не по-малко духовен Йов, който не желае да приеме съдбата си безропотно, без вълнуваща, своя, неповторима следа сред космичния шум. И за да се затвори кръгът, чертаещ обратите на художествеността, в последния им албум Бог (отново) се изписва с главна буква, преоткрит чрез мъките, които си причиняваме с най- близките...
Конструктивизмът (от същия род като този на Робинзон Крузо), страстното живеене на вече познатото (един постмодерен Дон Жуан, с апела му да се поставим на негово място), скъпенето и оценяването на духовността по най-високите измерителни скали, резултат от триумфа на протестантската (или англиканска?)етика, психологически обоснован и подплътен с личните успехи на плеяда артисти... индивидуалистично изстрадан евроскептицизъм, който по парадоксален начин те кара да заобичваш все повече дадения ти от съдбата европейски дом, осланянето на собствените автентични усилия, търсенето на нова, изненадваща, дори шокираща изразност – както звукова, така и словесна, и пластична... всичко това са Depeche Mode. Популярно, музикантско, визуално, литературно, духовно явление. Една от емблемите не само на западната съвременност.
Подбуждащи и непостижими като любовта. Отчайващи и вдъхновяващи като истински приятел.
Не за един ден.
За визията
Графичното решение на ВGdepeche, цели категорична многопластовост и настоява за многозначност на възприемането. Визията, която предлагам, съдържа в себе си контрапунктното възприятие на нещата и лекотата, с която текстовете на Депеш флиртуват с вечното и злободневното. Посягам към ванитас тематиката с ясно съзнание за екзистенциалната аура на Депеш Мод в нашето технологично настояще. Предметната ванитас (Vanitas - от лат. – кухотата на външното) символика е отражение на еврейската и християнската представа за преходността на отсамното, земното, временното. Директната препратка е към старозаветното „всичко е суета”. Важен и често третиран мотив за изкуството и литературата на Барока е единството на Красота и Упадък - две страни на едно настояще. Като съзнание за присъствието на смъртта в недрата на врящо пълнокръвния, постоянно обновявящ се живот. Тази предметна символика от натюрмортите на холандската живопис, миришеща на току що духнати свещи, получава една постмодерна интерпретация със синтезаторно звучене, преведена във видими форми.
ЕЛИЦА БАРЪМОВА
DEPECHE MODE - Passionate Contemporary Cognition
Depeche Mode – a phenomenon in pop culture for the recent years. Passionate. Intelligent. Cognitive. If one would like to become aware of the specific man of today, the European with his entire aristocratic scepsis, as well as of human planetary society, he could do it by and through Depeche. Their world of aesthetic game has preserved chivalry, requited and unrealized (but always not-banal) loves, suffered in pain truths along with lonelinesses and alienation, challenges against any inertia, experiment – both musical and in the broader artistic meaning. A world of suffering and despair, alternated by unbridled impulses and, in rare cases (therefore markedly impressive), bright confidences – as non-cunning cradle’s transparency. The white- blue of meditation prevails not just in the design of their albums. Such is the post-baroque colour of their texts, where the fatefully sounding truths are followed by familiar colourful triviality of common for pop art expressions and images. But in observed proportion, unhurting the incomparable with nothing else authentic style. Depeche preserve their natural creative skill in the face of electronics, not losing them in it, aware of the messages they have to share and convincing in their articulation… As if eternally passionately infatuated and infatuating in the spirit of duende that is both an emotional and a mental and critical gift – as if for few, but in practice so large- scalely absorbing! Vivifying other human souls, making them sympathize – no matter either in the solitude of their own rooms or in the space of the many thousands concert. There is plenty of eternity – time, “all the time in the world”, is among their main “characters” – and plenty of classicity in their technological postmodernism. Some time ago it was mentioned that rock is the musical clown of modern times – and them I had largely in mind, since they preserve the best of the spontaneity of rock and roll, efficiently avoiding routine, the once achieved by others, for instance, in the direction of perfect guitar professionalism or vocal expressiveness of rock bel canto. Depeche find their unique voice, as if underlined by a loudspeaker, by synthesizing technologies, to pronounce their truths. Including such that are not partial, such that are roughly shaped, but on the other hand authentic – like the imperfect life of their millions of fans all over the world. But so impressively expressed – by entertaining fearfulness in steep accord successions with unheard before sound hues, with harsh accents, reaching thorough listeners’ responsiveness… And by the texts, of course, where even the multiple reiterations of would-be banal words start to acquire another – internal, sublime, heavenly meaning. Yet we should not forget that in one of their most impressive pieces scepticism and revolt are against the very God himself, rendered as a diabolical creature with sick sense of humour. The revolt of a post-modern, consumeristic, but not less noetic Job, who does not agree to accept his fate uncomplainingly, without an exciting, his own, unique trace amongst the cosmic noise. And to close the circle, describing the twists of their artistry, in their last album God is (again) in caps.
Constructivism (of the same sort as that of Robinson Crusoe), the passionate living of the already familiar (a post-modern Don Juan, appealing us to put ourselves in his shoes), cherishing and valuing spirituality under highest measuring scales, resulting from the triumph of Protestant ethics, psychologically grounded and wadded with the personal successes of Pleiad of artists… individually endured euroskepticism, paradoxically making you love stronger and stronger the home, that Fate has given you, the relying on your own authentic efforts, the search of new, surprising and even shocking expressiveness – sound, verbal, picturesque… Depeche Modе are all that. A popular, musical, visual, literary, noetic phenomenon.
One of the emblems not just of West European contemporaneity alone.
Inciting and unapproachable as Love. Discouraging and inspiring as a true friend.
Not just for a day.
ROUMEN SPASSOV
The Vision
The graphic design of BG Depeche aims at explicit multi-layerness. The vision I offer comprises the contrapuntal perception of things and the ease that the texts of Depeche flirt with the eternal and the topical. I trench upon the Vanitas subject-matter with a clear awareness of the existential aura of the group in our technological present. The objective Vanitas (Latin – the hollowness of the external) symbolic language is a reflection of the Christian and Jewish concept of the transience of the near side, the earthly, the transitory. The direct reference to the Old Testament’s “All is vanity”. An important and often regarded motif in Baroque art and literature is the entity of Beauty and Decline - two sides of a cashed down present. As awareness of the presence of death in the womb of the boilingly vigorous, perpetually reviving life. This objective symbolic language of the still life in Dutch painting, smelling of just puffed out candles, obtains a postmodern interpretation by synthesizer’s sounding, transferred into shapes.
ELITZA BARAMOVA
Скъпоценни
Скъпоценни неща, раними Необходима им е специална закрила Боже мой, какво направихме с Теб
Винаги се опитваме да споделим Най-нежните си грижи Виж сега какво Ти причинихме
Нещата се увреждат Нещата се разпадат Мислех, че ще успеем Но думите неказани Беззащитни ни оставиха С толкова малко за даване
Ангели със сребърни криле Не бива да познават страданието Мечтая да бях поел болката вместо теб
Ако Господ има майсторски план Който само Той разбира Надявам се да го гледа през твоите очи
Нещата се увреждат Нещата се разпадат Мислех, че ще успеем Но думите неказани Беззащитни ни оставиха С толкова малко за даване
Заричам те, научи да се доверяваш Имай вяра за нас двамата И съхрани място в сърцата си за теб и мен
Нещата се увреждат Нещата се разпадат Мислех, че ще успеем Но думите неказани Беззащитни ни оставиха С толкова малко за даване
Precious
Precious and fragile things Need special handling My God what have we done to You?
We always try to share The tenderest of care Now look what we have put You through
Things get damaged Things get broken I thought we'd manage But words left unspoken Left us so brittle There was so little left to give
Angels with silver wings Shouldn't know suffering I wish I could take the pain for you
If God has a master plan That only He understands I hope it's your eyes He's seeing through
Things get damaged Things get broken I thought we'd manage But words have got spoken Left us so brittle There was so little left to give
I pray you learn to trust Have faith in both of us And keep room in your hearts for two
Things get damaged Things get broken I thought we'd manage But words left unspoken Left us so brittle There was so little left to give
Предизвикан и насърчен от някои мнения добавям превода и на един по-отдавнашен и по-чувствен хит In Your Room (дали не е грешно да го преведа "В твоята стая" :) :) :), както и I Feel You, и Enjoy The Silence. За специални фенове бих добавил оригиналите - за образователни цели правата са предоставени.
В твоята стая
В твоята стая Където времето е застинало Или се раздвижва по твой каприз Ще пуснеш ли скоро утринта да влезе Или ще ме оставиш паднал и лъжлив Твоят предпочитан мрак Твоята предпочитана полусянка Твоето предпочитано съзнание Твоят предпочитан пленник
В твоята стая Където духове изчезват Само ти живееш тук Ще ме въведеш ли в покоите си Или ще ме зарежеш - смачкан и лъжлив Твоята предпочитана невинност Твоята предпочитана награда Твоята предпочитана усмивка Твоят предпочитан пленник
С трепет чакам думите ти Живея чрез дъха ти Усещам с твоята кожа Винаги ли ще съм тук
В твоята стая Твоите искрящи очи Разпалват истинни пламъци Дали ще ги загасиш скоро Или винаги ще съм тук Твоята предпочитана страст Твоята предпочитана игра Твоето предпочитано огледало Твоят предпочитан пленник
С трепет чакам думите ти Живея чрез дъха ти Чувствам с твоята кожа Винаги ли ще съм тук
Усещам те
Усещам те Слънцето ти сияе Усещам те Дори през разума си Ти ме грабна Ти ме водиш В по-съвършен свят Ти ме превеждаш През Вавилон
Това е утринта на любовта ни Това е зората на нашата любов
Усещам те Сърцето ти пее Усещам те Радостта е тук Където раят чака С всичките си златни врати И обратно Ти ме превеждаш През забравата
Това е утринта на любовта ни Това е зората на нашата любов
Усещам те Скъпоценната ти същност И аз съм цялостен
Усещам те Твоето изгряващо слънце Моят по-вдъхновен свят
Усещам те Всяко движение твое Усещам те Всяко дихание твое Където ангели пеят И разгръщат крилете си
Моята любов расте Ти ме взимаш дома На трона на победата Скоро, много скоро
Това е утринта на любовта ни Това е зората на нашата любов
Наслаждавай се на тишината
Думи като нашествие Нарушават безмълвието Нахлуват злосторно В моя малък свят Мъчително за мен Пробождащо през мен Не разбираш ли О, малко мое момиче
Всичко, което винаги съм искал Всичко, което винаги ми е трябвало Е тук, в ръцете ми Думите са крайно излишни Могат само да вредят
Клетви изговорени За да бъдат нарушени Чувства прекомерни Думи тривиални Насладите остават Болката също Думите са безмислени И за забравяне
Всичко, което винаги съм искал Всичко, което винаги ми е трябвало Е тук, в ръцете ми Думите са крайно излишни Могат само да вредят
(c)BGdepeche, All Right Reserved, Всички права запазени.
Текстовете по-горе, както и всяка част от тях, не бива да бъдат препечатвани на български или английски без знанието на автора и (или) без позоваване на авторството и на източника.

още статии по темата »   Коментари по темата:

Шиномонтажное оборудование в Украине Принимая решение купить в магазине СТО-Сервис или приобрести в Украине оборудование для своей СТО, вы можете быть уверенными в хорошем качестве товара. Надёжность и долговечность при сравнительно низкой стоимости необходимых в работе агрегатов уже давно убедили многих владельцев СТО в правильности выбора, сделанного ими в своё время. Останавливая свой выбор именно на нашем оборудовании, вы будете изумлены оптимальным соотношением «цена/качество». Оборудование для автосервиса А если кто интересуется мебелью обратите внимание,компьютерный стол здесь покупали по недорогой цене и весьма довольны. Мебель для спальни. Купить мебель для спальни Гаражная гидравлика Автомобильные подъемники Грузовой автосервис КОМПРЕССОРЫ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ Мойки-пылесосы Обслуживание систем и агрегатов Покраска и сушка Инфракрасные сушки мобильные Стенды развал-схождения Оборудование для сельхозтехники Желая укомплектовать свою СТО «с нуля», владельцы всегда стремятся обратиться к официальному дилеру, убедиться, что продукция отвечает мировым стандартам качества, и ознакомиться с удостоверяющими это сертификатами. Наша компания предлагает купить в Украине оборудование от мировых брендов. Предоставление широкой альтернативы в любом ценовом сегменте уже давно стало отличительной чертой «СТО-Сервис». Поэтому, исходя из качества и стоимости, из того, какая страна-производитель (Китай, Украина, Германия, Италия…), клиент принимает своё решение, ведь кому, как не ему, лучше видно, какие агрегаты облегчат работу сотрудников автосервиса и сделают его действительно прибыльным предприятием.
публикувано от: AnaTNe4 на: 10.10.2017 02:26:50 часа

That's way more celver than I was expecting. Thanks!
публикувано от: Brandie на: 20.05.2011 10:28:58 часа

Включително Кристияновата, да се надяваме.
публикувано от: Маркетолог на: 10.11.2006 00:19:10 часа

И btw, коя е таргет групата, която ще се наслаждава на плода от вашите усилия?!.....
публикувано от: kristian на: 05.10.2006 02:50:47 часа

Хайде сега, Депеш Мод за православна употреба... Не е никак смешно, хората са хора, кризите им си приличат, независимо дали са православни или англикани, или мюсулмани... Преведохте ли (си) "Веселякът Джон" от "Играейки ангелът"?
публикувано от: Дик на: 01.08.2006 13:18:42 часа

Тия англичани изразяват кризата на всички неправославни християни. Хубаво е да ги знаем и да познаваме нещата, които правят, но не и да ги възвеличаваме... Има начин човек да е в мир със себе си и с Бога, но не по пътя на т.нар. попкултура, а чрез смирение и единение с Божествената природа, която съвременните хора са склонни да пренебрегват с лека ръка.
публикувано от: Pravoslav на: 28.07.2006 14:00:35 часа

Преводачът изглежда да не е от най-скромните. Но по-добре точно хора като него да не скромничат излишно.
публикувано от: Иван на: 24.07.2006 17:28:57 часа

За Радо, Слави и Вацлав - пращам ви я на файл. Бих го направил и за всеки друг, който пожелае, с единствената молба да не се продава и пре-подарява. Пазете правата на Мартин, Дейв..., а и на скромния преводач :)
публикувано от: Rou на: 18.07.2006 09:52:02 часа

Вижте, хора, излишно е да се "фрустрирате"!Щом тази сутрин един университетски професор смогна два пъти едно след друго да обяви в националния ефир, че кандидат-студентите ще пишат есе по цитат от творчеството на Димитър Дебелянов, останалото направо е мълчание! Пък и какво толкоз се е случило: който никога не опитва, никога не знае дали може... От друга страна, свободата на словото е гарантирана от Конституцията... Свободата на печата - също... И други свободи... Че и права... Както казва Пипи (Дългото Чорапче):"Живеем в свободна страна и всеки може да прави, каквото си иска!" Не страдайте излишно: който иска да си купи книгата, ще си я купи; който не иска - няма да си я купи. Както пишело в един каубойски бар в Дивия Запад, "Моля, не стреляйте по пианиста!" Бъдете живи и здрави!
публикувано от: morena на: 14.07.2006 10:28:40 часа

Нямам вкус към детайли и препирни, но, когато за една книга се чуват полюсни мнения, ми се иска да я познавам и да си изясня моето собствено... Откъде да намеря книгата?
публикувано от: Rado на: 14.07.2006 09:44:44 часа

Уважаеми Ед, явно ви е познат превода ми (вероятно сте от Шекспировото общество, ръкописът ми е споделен там) на I Feel You, който не съм публикувал тук, но заради бележката ви ще го направя. Бих добавил и Enjoy the Silence като един стилен край... Бих искал преди това да изясня, че и аз съм се възмущавал от книгите "с лоши преводи", с каквито са пълни най-вече философските отдели на библиотеките. Но според мен преводите са лоши не толкова когато не са съвършени, а когато преводачът отсъства като личност. Защото, убеден съм, превеждайки създаваме ново, свое произведение. А не можеш да си книжовен създател, без да си готов да рискуваш. В тоя смисъл мненията на отрицателите ми не са неочаквани за мен. Дори им благодаря, защото с неадекватността си доказват че съм на прав път. Е, скъпи съдии и съдебни заседатели, както се казва в Walking in My Shoes, дерзайте още. Но не очаквайте извинения за глуповати обвинения (сещате ли се за Condemnation). Научете се да приемате опровергаването на очакванията си. Защото опроверганото очакване (това се учи по културология в родния университет Софийски ) е белег на естетическото. Впрочем и Депеш винаги чудесно са го доказвали. Колкото до културологичния ми текст, прекалено ме радва оценката от Англия, която получих наскоро (при това те съдят от превода на текста ми на английски, който е по-неизразителен от българския оригинал, разбира се), за да ме засегне някаква дребна злобица. 
публикувано от: Румен Спасов на: 13.07.2006 11:35:44 часа

Преди няколко дни изтрих едно глуповато мнение, вероятно от същия "образован" човечец, което твърдеше, че тая университетска дискусия се водела от даскали до седми клас. Сега ви оставям, K&D. Enjoy your triviality!
публикувано от: Admimistrator на: 13.07.2006 09:13:09 часа

Очевидно Катя и Делян са един и същ хермафродит, който, на всичкото отгоре, не разбира защо толкова се е разговорил... Ами сигурно има защо, макар и да не се досеща. Хайде шестокласнико на преклонна възраст, преведи и ти нещо! Dream On, Dream On!
публикувано от: Графолог на: 13.07.2006 08:59:09 часа

Уважаеми драскачи на глупости, гражданската ми съвест ме задължава да ви кажа, че няма по-жалко нещо от бездарния "арт" критик и преводач на стойностни художествени произведения. Само като ви слушам комсомолския тон си припомням колко агресивна и самомнителна е посредствеността.
публикувано от: deljan на: 12.07.2006 20:53:47 часа

Такъв превод може да направи без никакви проблеми всеки седмокласник, който учи английски (с помащта на речник ха-ха. Не виждам защо трябва да се говори толкова много за някаква най-обикновена глупост.
публикувано от: katia на: 12.07.2006 20:41:50 часа

Нищо друго да не беше направил уважаемият преводач и съставител, фактът, че трансформира "precious soul" като "прецизна същност", а не в буквалното "скъпоценна душа", подсказва тънък езиков и семантичен усет. The rest is silence.
публикувано от: Edward de Vere на: 12.07.2006 20:32:38 часа

Поместеният английски текст на "Скъпоценни" сам по себе си изобщо не е върхът. Ако забелязвате в припева думата left (макар и с разн инюанси) се повтаря в три последователни стиха, нещо което умело е избегнато в българския превод. Изобщо - при цялото ми уважение към популярността и конкретно към този безспорен хит (най-вече визуален), Депеш Мод имат и доста нескопосани текстове, надявам се подборът за българското издание да е достатъчно прецизен.
публикувано от: Estet на: 11.07.2006 17:49:33 часа

И без да знаеш английски, става ясно, че текстовете са поетични, въздействащи, смислени, а не пошъл естраден брътвеж. Поздравления за статията, преводите и книжката!
публикувано от: Слави на: 11.07.2006 17:08:03 часа

Не е нужно да знаеш английски, за да разбереш, че текстовете са поетични, въздействащи и смислени, а не естрадни пошлотии. Поздрав за материала, преводите и книжката!
публикувано от: Слави на: 11.07.2006 16:27:54 часа

Не е нужно да знаеш английски, за да разумееш, че тези текстове са поетични, въздействащи, смислени, а не празни естрадни дрънканици. Поздравления за материала, преводите и книжката!
публикувано от: Слави на: 11.07.2006 16:23:13 часа

Maria Misli s Malkija Major Mihov, Mursuvajki Maloumno... :)
публикувано от: MMM на: 11.07.2006 13:15:18 часа

Художественото не е едно, има разни представи за художествено. А декадентите, за да събудят буржоазните заспалости, с тяхната застинала представа за художествено, издигат естетиката на грозното. Вие, Мария, сте отвратителна ограничена нихилистка, щом смятате, че само текстът на английски е художествен, а подценявате което и да било негово съответствие на родния ни език, размърдващо въображението на всеки, който мисли на български. Ще ви кажа, че по ограничеността на реакцията ви си личи, че и по английски нямате достатъчно познания. Тогава се запитва човек - на какъв език мислите изобщо?
публикувано от: Vanja на: 11.07.2006 13:12:04 часа

Художествен е оригиналният текст, Марио. Тея словоблудства са безкрайно далеч от художественото. Скапано е, че хора, които слушат Депеш могат да приемат такова осакатяване на поезията. Що, впрочем, не земете да научите някоя и друга дума от тоя английски.
публикувано от: maria на: 11.07.2006 12:25:00 часа

Ами срамувай се, Мария. Най-вече от неспособността си да възприемаш художествен текст. Чудя се, на какво отгоре това вживяване като съдия...
публикувано от: Mario на: 11.07.2006 09:03:01 часа

Около година и половина Депеш са обикаляли по разни студия, продуценти и други професионалисти, които са им се присмивали - как така без музикално образование и с някакви странни текстове и причудливи песни са тръгнали да стават популярни. Хубаво, че самоуважението им е надделяло. Къде да намерим книгата BGdepeche?
публикувано от: Вацлав на: 11.07.2006 08:57:38 часа

Преводът е безнадежден. Не ви ли срам да пишете такива глупости. Мен ме е срам да ги чета. Няма ли с какво да се занимавате, ами сте седнали да пишете неща, от които явно нищо не разбирате. Поетичният превод не е за всяка уста лъжица, моля проявете поне малко самоуважение и не се излагайте така, щом не уважавате твореца, който е създал истинска поезия, а вие я превръщате в олигофренски брътвежи.
публикувано от: maria на: 10.07.2006 11:10:27 часа

Моля ви,не спирайте и не се отчайвайте от тъпите и безпочвени критики!Нека по-голяма част от хората разбират, благодарение на преводите ви,какво се пее в любимите им песни.УСПЕХ!!!
публикувано от: Marieta на: 09.07.2006 14:12:49 часа

"Не може да се преведе на български" звучи ужасно безнадеждно. Все едно детето, което трябва да проходи да рече "не мога..." или първокласника да каже: не искам нашата азбука, защото ще взема да разбирам, предпочитам магията на неразбираемото. Ужасен комплекс! Лекувайте душата си.
публикувано от: Деси на: 26.06.2006 08:25:01 часа

Всеки превод е интерпретация, сиреч ново произведение. Пред нас е един преводач с изключителна прецизност в търсенето на точната дума на български и с една овладяна емоционалност, която не може да не подразни вживяните в магията Депеш. Ама хайде по-малко глуповато вживяване, а? Колкото до студентите ни - те са различни. Има и по-добри, и по-посредствени, и мамини синчета... Който иска, обаче, може д анаучи и за Далчев, и за Чавдар Мутафов, и за съответстващите им сродни автори в Англия и САЩ...
публикувано от: От Катедрата на: 25.06.2006 00:04:15 часа

Vijte , prevodat naistina ne beshe dobar , no spored men tova ne e tolkova ot lipsa na umenie na prevodacha , ili neumenieto mu da izbere pravilnite dumi na balgarski ezik . Prosto chovekat se e opital da presazdade pesenta tochno i bukvalno . Spored men ne e vazmojno da se prevede bukvalno pesenta na balgarski ezik , no avtorat nqma pravo da promenq i perifrazira teksta . Kakto i da e , pone ocenete usiliqta na choveka , samo pliute , bez da ste napravili nishto .
публикувано от: Billy на: 24.06.2006 22:58:27 часа

ПреводЪТ, научи български, Свен, това ще ти помогне да мислиш по-точно и свободно. И да направиш нещо по-добро, ако можеш. Само че от много фенство май не ти остава време да се вгледаш в себе си - първото условие за оригинално творчество...
публикувано от: Борислав на: 24.06.2006 18:56:49 часа

Благодаря все пак за отговора от администратора. Не знаех досега, че съм престъпник.И мисля, че трябва да се дава възнможност за самокорекция на мненията, привсе че на страницата това е невъзможно - и това че нямам кирилица на компютъра е, защото нямам право да инсталирам такава, не се намирам в България в момента. Затова спирам да се изявавам 'престъпно' на така известния сайт и спирам да преповтарям мнението на 90% от хората, написали нещо в този форум.
публикувано от: Vesso на: 24.06.2006 15:36:40 часа

Превода е патологичен!!!Жалко е че около нас има толкова подобни "ерудирани ентусиасти" търсещи поле за "интелектуална" изява, от каквато на лично на мен, както и на доста фенове им става меко казано неудобно (да не използвам по-точната дума). Съжалявам че по няк'ва причина попаднах тук. Чудно ми е толкова ли не могат да се намерят по подходящи и близки до компетенцията ви теми за изява за да не ставате смешни както в случая или идеята беше че вниманието около наистина най-феноменалното събитие ще е голямо и някой ще блесне с таланта си. Наистина, пълно е с абсурди навсякъде, но съвета ми към модератора на този "free-speech web spot" е да даде, ID offline asap, в противен случай подозирам ще се намерят други, които да свършат тази ра'ота:)!Още веднъж: много зле!! Поинтересувайте се малко повече от Depeche Mode-history, message&conception!!Всички права запазаени?Хаха, Добре ли сте? Кой е луд да си приписва този "шедьовър"...да не би да стягате багажа за Holywood вече...Reach out,touch faith!!
публикувано от: Sven на: 24.06.2006 14:24:18 часа

Здравейте Елица, Благодаря ви за културната бележка, която е истинска радост за автора, особено в съседство с напъните на безнадеждната простащина... Все пак бих желал да поясня, че в постмодрнизма - времето, което, искаме или не, обитаваме - и особено във футурустичните и фантастични жанрове, любими за попарта, предметите често са одухотворени, а хората и душите им - опредметени. В нашата литература това води началото си още от 20-те години и кръга "Стрелец" с Чавдар Мутафов, Атанас Далчев и Димитър Пантелеев...Впечатлението ми е, че в английска филология ги претупват... До скоро, Румен
публикувано от: Румен Спаосв на: 24.06.2006 13:21:13 часа

Естествено е простотиите да бъдат санкционирани. Не очаквайте да поощряваме и невнятностите на латиница. Бих могъл да ви лиша от възможността да се изявявате престъпно в тоя сайт, а и в мрежата изобщо, но съм любопитен докъде ще стигнете.
публикувано от: Администратор на: 24.06.2006 12:48:52 часа

Доколкото разбрах, целта на тази инициатива е да се преведат текстове на Depeche Mode на красив български. За съжаление обаче не виждам нито красив български, нито приемлив превод. За да избегнете подобни неловки ситуации в бъдеще, се вслушайте в съвета на djsupermax и, преди да превеждате, се консултирайте с хора, информирани за групата и музиката и. Защото очевидно вие не сте такива.
публикувано от: Momchil на: 24.06.2006 12:39:37 часа

Пействам и ориигнала, освен това напомням за недосетливи, че Бог е дете, че Бог може да бъде и Тя или Той, и Любовта. Но стига съм даскалувал, най-вероятно е безнадеждно...
публикувано от: Rou на: 23.06.2006 23:56:33 часа

Не трябва много проницаетлност, за да се видят кои са неграмотните в тая разправия (нищо чудно да е един-единствен). По правописните грешки ще го познаете!
публикувано от: Графолог на: 23.06.2006 23:47:25 часа

Недраги Мариане, понеже преводът е на български и е на кирилица българската филология никак не е излишна.
публикувано от: Българска на: 23.06.2006 23:35:29 часа

Pozdravleniq za ideqta!Uspeh!:)
публикувано от: Teodora на: 23.06.2006 12:48:44 часа

Bravo hora! Produljhavajte da ne spite!
публикувано от: Breve Regnum на: 23.06.2006 12:37:17 часа

И честит РОЖДЕН ДЕН!:)
публикувано от: svelt на: 23.06.2006 11:48:04 часа

BLAGODARIA VI za tozi material !
публикувано от: svelt на: 23.06.2006 11:40:22 часа

Smqtam, che predi da se prevejda text, e dobre prevodacha da se zapoznae s osnovnata tema na texta. V sluchaq stava vupros za decata na Martin Gore i stradanieto, koeto sa im prichinili toi i maika im po vreme na razvoda si. Ne stava duma za Bog i kakvo sa prichinili na nego. Tova moje da se prochete v mnogo intervuta, koito Martin dade sled izlizaneto na Playing The Angel, nqkoi ot koito publikuvani i v bulgarskata presa. Taka che tozi prevod spored men e mnogo dalech ot sushtnostta.
публикувано от: Momchil на: 22.06.2006 21:46:27 часа

Като човек, вече печелил литературни конкурси за поезия, с нееднократно издавани стихове,мога да кажа,че в превода е избягала естетиката на глаголите-тънък нюанс е променил основното внушение.Трошат се предмети, не и чувства. В нашия език не използваме този глагол за не-предметните понятия...Аз не претендирам за умения за превод,но си мисля,че човек трябва да е уловил всяка тънка душевна нотка на произведението, което иска да превежда.
публикувано от: elica на: 22.06.2006 18:27:23 часа

Упорството, с което читател „NICE” пре-пре-повтаря, и пре-праща мнението си буквално през час (едно достойно за посредствеността мнение), говори за негов (или неин) психологически проблем. Ето защо е обяснима трудността, с която може да прочете и осмисли този възможно най-добър превод.
публикувано от: Mariana на: 21.06.2006 23:28:38 часа

И на мен не ми харесва този превод изобщо.Едва ли може да се преведе на български...
публикувано от: Nice на: 21.06.2006 13:54:28 часа

slu6am depeche otkakto se pomnq.super e 4e naj-nakrq dojdoha v Bulagriq.Moje o6te da se iska ot prevoda4a
публикувано от: buhta на: 21.06.2006 12:44:19 часа

Господин "преводач", от кога хора с българска филологиа превеждат от английски. Това е най-тъпия превод който съм виждал. Моля ви да не издавате книга с такива глупави преводи и да срамите творчеството на Депеш !!!!
публикувано от: Marian на: 21.06.2006 11:14:24 часа

Май след Елвис и Анди Уорхъл популярното изкуство просто не търпи други, освен претенциозни автори. Вижте и нашенеца Христо Явашев! А Фреди Меркюри е неописуем със своя Грейт притендър - нещо като илюстрация... Пишещите за попарт неизбежно са и ще бъдат претенциозни.
публикувано от: Грейт на: 20.06.2006 15:37:29 часа

Любезна Дара, благодаря че си направихте труда да пишете тук. Ако го бях превел "божествен промисъл" или "провидение" щеше да стане по-тавтологично и абстрактно. В тоя смисъл на български звучи по-многозначно, защото ни е богат и нюансиран езикът. А нещата, също както и хората, се развалят и се трошат, и са раними... Пожелавам ви да сте малко по-претенциозен и внимателен критик.
публикувано от: Преводач на: 20.06.2006 15:12:46 часа

Другарката Дара да го напише за работническата класа. Непретенциозно. Без натруфеност, и в рамките на петилетния план.
публикувано от: Червеният потник на: 20.06.2006 14:44:38 часа

Дара, посмей се с някой мъж, след това ще можеш да оценяваш по-безпристрастно и майсторски...
публикувано от: Е-Дар на: 20.06.2006 14:41:02 часа

"Нещата се развалят, нещата се трошат...".Ох, откога не съм се смяла така!
публикувано от: Dara на: 20.06.2006 13:32:36 часа

Твърде претенциозно...Направо абсурдно претенциозно, особено след като е написано за Depeche mode. Да не говорим колко е смехотоворен преводът на текста:) "Майсторски план", а?Смях!
публикувано от: Dara на: 20.06.2006 13:31:09 часа

Pozdravlenia!!! Hubavo e da nauchish, che neshto hubavo se publikuvano i se e sluchilo v Bulgaria, oshte poveche, kogato zhiveesh daleche.
публикувано от: Zornitsa на: 19.06.2006 13:27:12 часа

Намерихте ли си издателство?
публикувано от: Любо на: 19.06.2006 09:00:14 часа

Истински са. Поздравления за избора!
публикувано от: ot izdatelsvo KARINA M на: 16.06.2006 17:05:50 часа

Най-после нещо по-различно от тъпите брътвежи за наркотици и чернотии... Това са истински естети! Жалко че доста различни от тях хора злоупотребяват с билетите за този концерт...
публикувано от: Ivan на: 16.06.2006 15:02:24 часа

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box© 2018 Аудиториум - издание за университетска култура. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават...